Ha publikációról van szó a marketing területén, több hazai folyóirat is szívesen fogadja a marketing szakmai közösség legújabb kutatásait. Ezekre a publikációs lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbi rövid ismertetőkkel. A listában szereplő folyóiratok - nem mellékesen - az EMOK Konferencia legjobb előadásai számára is lehetőséget biztosítanak a megjelenésre. A lista a jövőben még bővül.

 

MARKETING & MENEDZSMENT

A MARKETING & MENEDZSMENT negyedévente megjelenő tudományos folyóirat, jelenleg a marketingszakma egyetlen általános tematikájú, akadémiai rangú folyóirata. Az MTA IX. osztályának besorolása szerint C kategóriájú lap.  A magyar marketingszakma legrégebben, 1967 óta megjelenő folyóirata a PTE KTK gondozásában kerül kiadásra.

A reguláris lapszámokat minden évben tematikus különszámok kísérik. A folyóiratban a marketing tudományterülete mellett szép számmal jelennek meg írások a menedzsment, pénzügyek, turizmus képviselőinek tollából, a társtudományok kutatói, a szerzők látásmódja interdiszliplináris jelleget biztosít a lapnak. Ennek megfelelően várjuk megjelentetésre magyar és angol nyelven a marketing legújabb ismeretanyagain túl a menedzsment, a pénzügyek, a turizmus területek művelőinek tudományos eredményeit.

A Marketing & Menedzsment folyóiratban megjelenő munkák kettős vak bírálati folyamaton mennek keresztül, mind a reguláris, mind a különszámokban megjelenő tanulmányok esetén. Szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a beérkező tanulmányokat a lektori folyamat elindítása előtt formai és tartalmi szempontból is ellenőrizzük, csak ezután küldjük bírálatra. Ezért kérjük, a munkaanyag megküldése előtt vizsgálják meg, hogy az megfelel-e formai követelményeinknek. A szerzői útmutató alapján elkészített kéziratokat az mm@ktk.pte.hu címre kérjük küldeni.

Várjuk szakmai közösségünk tagjainak jelentkezését legújabb kutatási eredményeik közlésére!

A MARKETING & MENEDZSMENT weboldala: https://ktk.pte.hu/hu/tudomany/marketing-menedzsment

 

KÖZÉP-EURÓPAI MARKETING SZEMLE

A Közép-Európai Marketing Szemle célja olyan tudományos közlemények megjelentetése, amelyek a marketing valamely területéhez (pl. fogyasztói magatartás, marketingstratégia, termék- és márkapolitika, design, szolgáltatásmarketing, árazás, csatorna-menedzsment, értékesítés-menedzsment, reklám, online marketing, médiatervezés, fenntarthatóság és etika a marketingben, marketingkutatás, marketingmodellek, makromarketing, non-profit marketing) kötődnek.

A folyóirat egyaránt befogad koncepcionális cikkeket, szakirodalmi áttekintéseket, empirikus kutatáson, illetve összehasonlító elemzésen alapuló cikkeket. A Közép-Európai Marketing Szemle a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Marketing és Média Intézet gondozásában jelenik meg negyedévente nyomtatott és online formában.

A folyóirat elméletileg, módszertanilag megalapozott közleményeket kíván megjelentetni magyar, illetve angol nyelven, amelyek megfelelnek a tudományos közleményektől elvárt kritériumoknak (lásd Szerzői útmutató). A cikkeket kettős vakbírálati rendszerben az adott területen oktató és kutató szakemberek bírálják el.

 A Közép-Európai Marketingszemle weboldala: www.uni-corvinus.hu/index.php?id=67998

 

TÁPLÁLKOZÁSMARKETING

A Táplálkozásmarketing című tudományos folyóiratot 2014 szeptemberében hozta létre a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing és Kereskedelem Intézete. A folyóirat célja, hogy az egészséggazdasággal és azon belül az egészséget pozitívan befolyásoló piacokkal (élelmiszerek és herbáriumok, aktív mozgás, wellness, fitness, spa) összefüggésbe hozható élelmiszer- és táplálkozásmarketing kutatóinak tudományos munkássága széles publicitást kapjon. A folyóirat alapvetően magyar nyelvű, de a nemzetközi népszerűsítést az összefoglalók, a táblázatok és az ábrák angol nyelvű változatai segítik, illetve lehetőség van teljes cikkeket is megjelentetni angol nyelven. A folyóirat évente két alkalommal, open access formában jelenik meg. A cikkek dupla anonim bírálat után, doi számmal ellátva kerülnek publikálásra online és nyomtatott formában. A folyóirat szerepel az MTA IV. osztályának folyóiratlistáján, rövid távú célunk a IX. osztály listájára való felkerülés, illetve a folyóirat indexálása a főbb nemzetközi adatbázisokban.

A Táplálkozásmarketing weboldala: http://taplalkozasmarketing.com

 

VEZETÉSTUDOMÁNY

Vezetéstudomány szakfolyóirat a gazdálkodástudomány és a vezetéselmélet meghatározó tudományos lapja (MTA IX. osztály, B kategória), ami egyaránt közöl empirikus kutatási eredményeket és szakirodalmi összefoglaló munkákat. A folyóiratban megjelenő cikkek a szervezetek működésének számos aspektusát vizsgálják: a struktúra, a folyamatok és a teljesítmény vonatkozásai mellett egyforma figyelmet szentelve a kulturális, magatartási és technológiai kérdéseknek. A Vezetéstudomány fontos értékének tartja multidiszciplináris hátterét, a gazdálkodástudomány nézőpontja mellett épít a szociológia, a pszichológia, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a kommunikációelmélet eredményeire is. Folyóiratunkba egyformán várunk a személyek, csoportok, szervezetek vagy a szervezetek működési környezetét jelentő hálózatok elemzési szintjén készített tanulmányokat. A lap empirikus kutatásokat és elméleti összefoglalókat is közöl, ám a módszertani precizitást minden műfajban megköveteli. A kutatási kérdések vizsgálatánál változatos megközelítéseket és módszertani eszközöket is szívesen fogad.

A Vezetéstudomány weboldala: www.uni-corvinus.hu/index.php?id=vezetestudomany

 

PANNON MANAGEMENT REVIEW

A Pannon Management Review (PMR) a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának első önálló szakmai angol nyelvű folyóirata, melynek első száma 2012 decemberében jelent meg nyomtatott kötet formájában. A folyóirat fő célkitűzése, hogy hidat képezzen a vezetés-szervezés elmélete és gyakorlati alkalmazásai között; meghatározó eszközévé váljon a Pannon GTK hírneve építésének és kiterjesztésének; továbbá Magyarország egyetlen angol nyelvű menedzsment folyóirataként, pár éven belül szakterületének nemzetközileg is jegyzett periodikája legyen. A kiadvány elsődlegesen a régió (Közép-Kelet-Európa) üzleti és menedzsment kérdéseivel foglalkozik, elsősorban empirikus kutatásokon alapuló cikkek kizárólagos angol nyelvű megjelentetésével. Az eredeti kutatásokon alapuló tanulmányok a menedzsment kérdéskörének aktuális témáival foglalkoznak, azon belül is leginkább az ellátási lánc menedzsment, tudásmenedzsment, szervezeti kultúra és a versenyképesség témakörét érintik. A folyóirat egyúttal platformot biztosít a térségbeli vállalati, üzleti praxis bemutatására is. A lap elsődlegesen egyetemi oktatók, kutatók, illetve vállalati döntéshozók számára készül. A szakfolyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg.

A Pannon Management Review weboldala: http://www.gtk.uni-pannon.hu/pmr-2/

 

TURIZMUS BULLETIN

A Turizmus Bulletin a Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai és tudományos folyóirata. Az 1997-ben alapított lap, a turisztikai tudás egyetlen, magyar nyelven megjelenő, akadémiai minősítéssel rendelkező fóruma, a szakmai-tudományos párbeszéd nélkülözhetetlen színtere. Az eddig nyomtatásban és online módon egyaránt közzé tett közel 500 cikk bizonyítja, hogy a szakmának folyamatosan van mondanivalója a különböző szintű irányítást végzők, a praxist művelők és az akadémiai szférában dolgozók felé. A lap kiváló példája annak, hogy a tudományos igényességű kutatási eredmények (különös tekintettel a marketingtudományból érkezőkre) gyümölcsöző szimbiózisban képesek együtt élni a szakmai háttér vagy éppen előkészítő anyagokra épülő írásokkal, továbbá a jövő letéteményeseinek számító hallgatófriss gondolatokat kínáló szakdolgozataiból készült kivonatokkal. A Magyar Turisztikai Ügynökség és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a BCE Marketing és Média Intézetén belül működő Turizmus Kutató és Továbbképző Központ vállalta fel a lap megjelenésével kapcsolatos koordinációt, amelynek eredményeképpen hosszú távon biztosított a rangos szakmai és tudományos folyóirat kiadása. A Turizmus Bulletin tudományos profilját a "Lektorált tanulmányok", szakmai arculatát a "Műhely" rovat testesíti meg. Amíg a „Lektorált tanulmányok” rovatban tudományos kutatások eredményeit tartalmazó, szigorú bírálati eljáráson áteső kéziratok látnak napvilágot, addig a „Műhely” rovat a legkülönbözőbb hátterű elemzések, tervezési, fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák), kiváló szakdolgozatok, tudományos diákköri értekezések stb. összefoglalói kerülnek közreadásra.

A Turizmus Bulletin weboldala: http://uni-corvinus.hu/index.php?id=65945