JOURNAL OF INTERACTIVE ADVERTISING különszáma: Promises and Perils of Artificial Intelligence in Advertising

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 15.

A különszámba mind elméleti, mind módszertani megközelítéseket várnak, melyek a mesterséges intelligencia (MI) „ígéreteit és veszélyeit” vizsgálják a reklámozásban. Empirikus és elméleti tanulmányokat is fogadnak. A lehetséges témakörök többek között: MI és reklámkreativitás és a kreatív folyamat, MI és reklámtervezés és -vásárlás, MI és reklámozás a közösségi médiában és többszörös csatornák, MI és fogyasztói figyelem, felismerés és érzelem, MI és személyre szabott reklámozás, MI és közösségi robotok, chatbotok a reklámozásban, fogyasztók szegmentálása MI-vel, MI-alapú rendszerek és valós idejű személyre szabott reklámozás, MI által inspirált megoldások a reklámfejlesztésben és -tesztelésben, MI-támogatott reklámcélzás és algoritmusmegoldások, a reklámozás kapcsolódása a fogyasztói hangulathoz és a gépi tanuláshoz, hogyan használhatják a márkák az MI-t, hogy aktívan elkötelezzék a fogyasztókat, hogyan használják a márkák az MI-t, hogy beszéljenek a fogyasztókhoz (pl. arc- és hangfelismerő szoftverek), az MI alkalmazásának motivációi és reklámozás az egészségügyben és egyéb iparágakban, a képfelismerés és hangasszisztens (pl. Siri, Alexa) használata a reklámozásban, az MI használata a reklámkutatás etikájának előmozdítására.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF NONPROFIT AND PUBLIC SECTOR MARKETING különszáma: New perspectives on political consumerism and consumption

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 1.

A különszámba a marketing és a politikai konzumerizmus témájához kapcsolódó tanulmányokat várnak. Olyan tanulmányokat keresnek, melyek mind a nonprofit és közintézmények, mind pedig a profitorientált vállalatok szerepét vizsgálják a politikai fogyasztóvá válás motivációiban. Emellett a kutatások az információtechnológiák politikai fogyasztásra gyakorolt hatását (és vice versa) is vizsgálhatják. Az is vizsgálható, hogy a politikai fogyasztás megváltoztathatja-e és hogyan az állítólag etikátlan üzleti viselkedést. Emellett a politikai fogyasztás gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai is számszerűsíthetők.

A különszámba mind elméleti, mind empirikus tanulmányokat szívesen fogadnak, változatos diszciplináris háttérrel. Üdvözlik az interdiszciplináris megközelítéseket és a nemzetközi perspektívákat.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

QUALITATIVE MARKET RESEARCH különszáma: All Change No Change: Addressing Contemporary Marketing Issues in the MENA Countries

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 31.

A különszám célja, hogy rávilágítson a MENA régióval kapcsolatos kutatásokra az innovatív kvalitatív kutatási módszertanon keresztül, olyan megalapozott módszerekkel, melyeket a régió kihívásaihoz adaptáltak, illetve elméleti vagy empirikus tanulmányokat, melyek régióspecifikus témákat érintenek. A lehetséges témák (többek között):

 • A MENA régióban használt kvalitatív kutatási módszerek használatának áttekintése,
 • Új kvalitatív adatgyűjtési és -elemzési technikák, melyek a helyi és a szélesebb regionális témákat és kihívásokat célozzák,
 • A létező kvalitatív adatgyűjtési és -elemzési technikák finomítása, melyek a helyi kérdéseket és kihívásokat célozzák,
 • Hogyan bonyolítsunk le újszerű kvalitatív kutatást, amely helyi kérdéseket és kihívásokat céloz,
 • Fenntarthatósági kérdések a marketingben többféle érintett szemszögéből a MENA régióban,
 • Kulturális és vallási kérdések a kvalitatív kutatás lefolytatásánál a marketingben,
 • Társadalmi, gazdasági és politikai változások kvalitatív kutatása, melyek a marketinghez kapcsolódnak,
 • A digitalizáció marketingre gyakorolt hatásának kutatása, úgymint az internet és a közösségi média,
 • Nemi kérdések kutatása, melyek a régióban folytatott marketingkutatáshoz kapcsolódnak.

További információ az Emerald Kiadó honlapján.

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING különszáma: Special issue on advertising & corporate social responsibility

A tanulmányok benyújtásának határideje: 2020. március 1.

A különszámba olyan tanulmányokat várnak, melyek elősegítik a vállalati társadalmi felelősségvállalás megértését a reklámozás perspektívájából. Az ajánlott témák többek között:

 • A márkával és a vállalattal szembeni elkötelezettség előzményei és következményei a CSR-ban
 • Reklámkommunikációs stratégiák és vonzerő
 • Felelős gyakorlatok az adatokhoz kapcsolódva, beleértve a célpiacképzést és a fogyasztói adatvédelmet
 • A CSR teljesítmény konceptualizálása és mérése
 • Affektív és kognitív hatás a márkával és a vállalattal szembeni vélekedésre
 • Kommunikációs csatornák és hatékonyság
 • A CSR újszerű elméleti megközelítései
 • A CSR szegmens jellemzői (pl. demográfia, pszichográfia és viselkedés)
 • Nemzetközi kérdések a CSR kommunikációja kapcsán
 • Az ellentmondásos ügyekkel való azonosulás pozitív és negatív márkakövetkezményei
 • A társadalmi jó és a profit egyensúlya
 • A reklám és CSR felmerülő új kérdései

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF PERSONAL SELLING AND SALES MANAGEMENT különszáma: Systemic and Holistic Perspectives on Sales Theory

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 5.

A különszámba összetett koncepcionális kereteket, régóta vizsgált kérdések és jelenségek alternatív áttekintését, analitikus modelleket és/vagy módszertani megközelítéseket várnak, melyek több szereplőt érintenek és/vagy időben változnak. Szívesen fogadják a többszereplős perspektívát, mint például a szolgáltatásdomináns logika szolgáltatási ökoszisztémáját, az intézményi elméletet, a komplexitáselméletet, a szociálisháló-elméletet, a szerepelméletet, az stakeholder-elméletet és egyéb elméleteket, melyek több, hálózatos vagy szisztematikusan kapcsolódó szereplőt foglalnak magukban. A tanulmányok a hagyományos B2B és B2C kontextusban, illetve egyéb szereplők közti kontextusban is íródhatnak. A lap fókuszának megfelelően az eladás, értékesítés és/vagy az értékesítőszemélyzet fő téma kell, hogy legyen.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF CONSUMER BEHAVIOUR különszáma: Consumer Behaviour and Environmental Sustainability

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 31.

A különszám célja, hogy hozzájáruljon a környezeti fenntartható viselkedést elősegítő és hátráltató tényezők megértéséhez. Emellett a környezettudatos viselkedés megértésének és modellezésének egy integráltabb, átfogóbb megközelítése iránti sürgető igényt is igyekszik kielégíteni. A különszám különbözős diszciplínák tanulmányait várja, úgymint marketing, pszichológia, közgazdaságtan és etika.

További információ a Wiley Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF CONSUMER BEHAVIOUR különszáma: Contemporary Personality Perspectives in Consumer Behaviour

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 15.

A különszám egy olyan platformot kíván létrehozni, ahol az innovatív kutatások elérhető, melyek elősegítik annak megértését, hogy hogyan hat a személyiségelmélet a választásokra, a viselkedésekre és a fogyasztásra. Összességében a különszám célja, hogy betekintést nyújtson a személyiség és a viselkedés/fogyasztás jelenlegi kapcsolataiba eltérő kontextusokban. Új tanulmányokat, eredeti betekintéseket várnak, melyek ezeket a kutatási területeket összekötik. Mind szigorúan elméleti, mind empirikus munkákat szívesen fogadnak.

További információ a Wiley Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT különszáma: Digitally enabled value co-creation at the bottom of the pyramid

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 31.

A különszám célja, hogy a releváns elméletek és gyakorlatok határait feszegesse a piramis alján (BOP) digitálisan elősegített közös értékteremtés (VCC) inputjait, folyamatait és kimeneteit bemutató empirikus és koncepcionális tanulmányokkal. Konceptuális, módszertani, kvalitatív vagy kvantitatív tanulmányokat is várnak, többek között a következő témákban:

 • A BOP piac jellemzői és dinamikái, valamint a digitális technológiák összefüggései és következményei.
 • A BOP-ben való közös értékteremtés természete és jellemzői, illetve ezt hogyan segíti/gátolja a digitális technológia.
 • Digitális fogyasztói kultúra a BOP-n és hatása a közös értékteremtésre.
 • Fogyasztói felhatalmazás a BOP-n digitális technológiák által, és ennek hatása a VCC-re.
 • Közös értékrombolás a BOP-n és ezt hogyan, milyen mértékben lehet kezelni a digitális technológia által.
 • A BOP-n digitálisan segített közös értékteremtéshez hozzájáruló tényezők elemzése.
 • A társadalmi média/okos/mobil pénzügyi szolgáltatások/digitális egészségügyi szolgáltatások stb. a BOP-n, kilátások és kihívások.
 • A BOP és az egyéb piaci szegmensek közti interakciók a digitális technológiákon keresztül, illetve ennek hatása az üzletre és a társadalomra.
 • A BOP marketing hatásának vizsgálata, illetve annak, hogy a VCC hogyan járul ehhez hozzá.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT különszáma: Internal Branding: In Search Of a New Paradigm

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 31.

A különszámba mind elméleti, mind gyakorlati tanulmányokat várnak, kvantitatív és kvalitatív megközelítéseket is. A lehetséges témák (többek között):

 • Belső márkázás a VUCA-világban (volatilis, bizonytalan, komplex és kétértelmű)
 • A belső érintettek szerepe a közös márkateremtés folyamatában.
 • Az alkalmazottak szerepe a márka jelentésének közös megteremtésében.
 • Összhangteremtés a belső márkaalkalmazottak és a külső partnerek alkalmazottai között.
 • Az alkalmazottak tapasztalatainak hatása a vásárlók tapasztalataira.
 • Az alkalmazottak kettős szerepe mint belső érintettek és vásárlók.
 • A többszörös érintkezési pontok hatása az alkalmazott-érintett kapcsolatokra.
 • Alkalmazottak mint influenszerek.
 • Az alkalmazottak márka iránti elköteleződésének változó perspektívái
 • Az alkalmazottak elköteleződése a fenntarthatóság iránt.
 • Az alkalmazottak szerepe a lelkiismeretes márkaépítésben.
 • A politikailag tudatos márkák szerepe a belső márkeelköteleződésben.
 • Az alkalmazottak elköteleződésének megteremtése márkaközösségek és egyéb innovatív eszközök által.
 • Technológia és mesterséges intelligencia a belső márkázás kontextusában.

További információ az Emerald Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Looking Back to Move Forward: Reviews and Analyses of Literature in Industrial Marketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. június 1.

Az „irodalomösszefoglaló” különszám célja, hogy az ipari marketing általánosításaira fókuszáló tanulmányokat jelentessen meg. A különszám cikkei a) az Industrial Marketing Management olvasóközönségének érdeklődésére számot tartó témák áttekintését, szintézisét, b) az irodalom fontos hiányosságait, és c) a menedzserek számára releváns eredményeket tartalmaznak. A következő témakörökben várnak tanulmányokat:

 • Új technológia és B2B marketing
 • Új kutatási techinkák (pl. fsQCA)
 • Vállalati intranetek használata a B2B marketing támogatásában
 • Ellátásilánc-partnerek (pl. felmérések használata a partnerektől való adatszerzésre)
 • Kockázatmenedzsment és kockázatelemzési módszerek
 • Vállalati intelligencia és kompetitív intelligencia
 • Vállalati felelősségvállalás a fenntarthatóság vonatkozásában
 • Az érintettek véleménye a B2B marketing kérdéseiről
 • Bukásról szóló esettanulmányok
 • „Zöldre mosás” (Greenwashing)

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Disruption management in business-to-business markets

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 1.

A különszám célja, hogy szélesítse és mélyítse a meglévő tudást arról, hogy a lehetséges disruptive makrokörnyezeti erők, úgymint a nemzetközi kereskedelempolitikai változások hogyan érintik a B2B vásárlókat és szállítókat, a kapcsolataikat, szövetségeiket, hálózataikat és a csatornamenedzsment stratégiáit. Új megközelítéseket, új kereteket és való életbeli példákat várnak a témában, többek között a következő kérdésekben:

 • Hogyan befolyásolják a makrokörnyezet változásai a vállalat marketingstratégiáit? Milyen feltételek mellett lesznek e stratégiák hatékonyak a piaci teljesítmény fenntartásában, visszanyerésében vagy javításában?
 • Hogyan tudják a márkás vevők (pl. Apple és Walmart) beszerezni az alapanyagaikat, összeszerelni és címkézni termékeiket, hogy elkerüljék a származási ország hatásának terhét? A globális értékláncban a számos országban végrehajtott értéknövelő tevékenységek mellett milyen mértékben asszociálják a fogyasztók és a B2B vevők a termékek és szállítók származási országát a politikai feszültségekkel vagy ideológiai konfliktusokkal?
 • Mi az USA-Kína kereskedelmi háborúk hatása a marketingstratégiákra olyan vevők és szállítók számára, akik más országokbban vannak, például Vietnámban, Japánban, Kanadában, Mexikóban, az EU-ban, Brazíliában és Ausztráliában?
 • Hogyan alkalmazzák a rugalmas irányítást a vevők és a szállítók a B2B piacokon, hogy alkalmazkodjanak a makrokörnyezeti erők változásaihoz való alkalmazkodáshoz (pl. informciómenedzsment, kockázatmegosztás)?
 • Milyen erőforrások és képességek szükségesek a marketingcsatorna- és az ellátásilánc-stratégiák alkalmazkodásához a makrokörnyezeti erők változására válaszul?
 • Hogyan monitorozhatják és értékelhetik a makrokörnyezeti változásokat a B2B vevők és szállítók, hogyan alkalmazkodhatnak a változásokhoz, és ami még fontosabb, hogyan alkalmazkodhatnak a többi csatornaszereplővel együtt?
 • Hogy jelenik meg az integráció, az “upgrading” és az új üzleti lehetőségek azonosítása a B2B szállító-vevő kapcsolatokban és hálózatokban, a makrokörnyezeti bizonytalanságok esetén?
 • Hogyan innoválhatnak és fejleszthetnek új termékeket a B2B vásárlók és szállítók, hogy kihasználják a makrokörnyezeti erők által kiváltott változásokból származó lehetőségeket?
 • Miylen körülmények mellett igazítják ki a termékeik árat a B2B vásárlók és szállítók, hogy elnyeljék a makrokörnyezeti zavarokból eredő költségemelkedést?
 • Hogyan igazítják ki stratégiailag a célpiacaikat a B2B vevők és szállítók, hogy ellensúlyozzák a makrokörnyezet zavarait?
 • Hogyan tudnak egy dinamikus egyensúlyt elérni a B2B vásárlók és szállítók a politikai/intézményi erő és a gazdasági/piaci erő között, amikor több piacon is működnek, melyeket közvetlenül érintenek nemzetközi kereskedelmi konfliktusok?

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Innovative Strategic Relationships Among Sustainable Start-Ups

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 28.

A különszám célja, hogy párbeszédet indítson és elméleti tanulmányokat, felméréseket és esettanulmányokat gyűjtsön a fenntartható start-upok menedzsmentjéről kollaboratív és B2B kontextusban.  A lehetséges témák többek között:

 • A fenntartható start-upok innovatív stratégiái és menedzseri döntései.
 • A fenntartható start-upok innovatív kapcsolatinak elemzése a marketing dimenzióiban.
 • A fenntartható start-upok innovációs, vállalkozói, marketing és pénzügyi ökoszisztémiái és annak az elemzése, hogy hogyan jönnek létre és hogyan menedzselik a kapcsolataikat.
 • A fenntartható start-upok kapcsolatmenedzsmentje és életciklusa.
 • Kapcsolatmenedzsment az újrahasznosító gazdaság, ipari ökológia és a sharing economy kontextusában, a fenntartható start-upokra alkalmazva.
 • A fenntartható start-upok elköteleződése a fenntarthatóság irányában, hogy partnereket, vevőket vagy szállítókat vonzzanak az értékláncaikba.
 • A fenntartható start-upok fenntartható ellátási láncainak létrehozása és menedzselése.
 • A vevők és ellátásilánc-partnerek hatása a fenntartható start-upok fenntarthatósági teljesítményére.
 • Fenntarthatósági marketing a fenntartható start-upok és partnereik közti B2B kapcsolatokban.
 • Az értékteremtés új módjai vagy együttműködő üzleti modellek a fenntartható start-upokra alkalmazva.
 • Az értékteremtés mérési keretei a fenntartható start-upok s hálózatok esetén.
 • A start-up-gondolkodás alkalmazása radikális fenntarhatóság-orientált folyamatok kifejlesztésére hagyományos vállalatokban.
 • A kulturális értékek hatása a stratégiai menedzsment kapcsolatokban a fenntartható start-upoknál.
 • Emberierőforrás-menedzsment a fenntartható start-upok közti kollaboratív kapcsolatokon keresztül.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Theory and Practice of Outside-in Marketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. május 31.

A különszám eltérő területek, eltérő háttérrel rendelkező kutatóitól vár elméleti és gyakorlati munkákat a kintről befelé irányuló (outside-in) gondolkodásról és marketingről, a megközelítés tehát multi- és interdiszciplináris. A különszám célja, hogy elősegítse és bátorítsa a párbeszédet az amúgy egymással kapcsolatban nem álló kutatóközösségek között. A lehetséges témakörök többek között:

 • Az outside-in marketing és gondolkodás elméleti alapjai
 • Az outside-in marketing és gondolkodás technológiai alapjai
 • Outside-in marketing és tartalommarketing
 • Outside-in marketing és big data elemzés
 • Outside-in marketing és inside-out marketing
 • Outside-in marketing és versenyelőny
 • Outside-in marketing és fogyasztói elköteleződés
 • Outside-in marketing és közösségi hálók
 • Outside-in marketing és márkázás a hagyományos és a közösségi médiában
 • Vezetés, kulturális átalakulás és outside-in marketing
 • Alkalmazotti viselkedés és outside-in marketing
 • Outside-in marketing és digitális átalakulás
 • Outside-in marketing, gépi tanulás, vegyes valóság, mesterséges intelligencia és kvantumszámítások
 • Vevőélmény, marketingtanulás, márkázási stratégia, marketingstratégia-választások, versenylépések, termékéletciklus, online és offline üzleti modellek és outside-in marketing
 • Folyamatinnováció, minőségfejlesztés, költségcsökkentés, alkalmazkodás és előrejelzés, forrásszerzés, tudásteremtés és -transzfer, termelésiköltség-kontroll és outside-in marketing
 • Új termék fejlesztése és outside-in marketing

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

SOCIAL MARKETING QUARTERLY különszáma: Adverse Results of Social Marketing Initiatives and Lessons Learned

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. április 30.

Kutatók és gyakorlati szakemberek kutatásait vagy gyakorlati példáit várják sikertelen kísérletekről, az azokból levont tanulságokkal. Irodalomösszefoglalót, elméleti tanulmányt, empirikus cikket vagy esettanulmányt is megjelentetnek, a következő kérdések kapcsán: Milyen probléma következett be? Miért következett be? Milyen nem szándékolt következményei lettek? Hogyan javították ki a hibát? Mit tanulhatnak a közösségi marketinggel foglalkozók a megfigyelésekből, tapasztalatokból? Miért csak a sikereket publikáljuk, a kudarcokat pedig miért titkoljuk el?

További információ a Sage Kiadó honlapján.