JOURNAL OF INTERACTIVE ADVERTISING különszáma: Promises and Perils of Artificial Intelligence in Advertising

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 15.

A különszámba mind elméleti, mind módszertani megközelítéseket várnak, melyek a mesterséges intelligencia (MI) „ígéreteit és veszélyeit” vizsgálják a reklámozásban. Empirikus és elméleti tanulmányokat is fogadnak. A lehetséges témakörök többek között: MI és reklámkreativitás és a kreatív folyamat, MI és reklámtervezés és -vásárlás, MI és reklámozás a közösségi médiában és többszörös csatornák, MI és fogyasztói figyelem, felismerés és érzelem, MI és személyre szabott reklámozás, MI és közösségi robotok, chatbotok a reklámozásban, fogyasztók szegmentálása MI-vel, MI-alapú rendszerek és valós idejű személyre szabott reklámozás, MI által inspirált megoldások a reklámfejlesztésben és -tesztelésben, MI-támogatott reklámcélzás és algoritmusmegoldások, a reklámozás kapcsolódása a fogyasztói hangulathoz és a gépi tanuláshoz, hogyan használhatják a márkák az MI-t, hogy aktívan elkötelezzék a fogyasztókat, hogyan használják a márkák az MI-t, hogy beszéljenek a fogyasztókhoz (pl. arc- és hangfelismerő szoftverek), az MI alkalmazásának motivációi és reklámozás az egészségügyben és egyéb iparágakban, a képfelismerés és hangasszisztens (pl. Siri, Alexa) használata a reklámozásban, az MI használata a reklámkutatás etikájának előmozdítására.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF NONPROFIT AND PUBLIC SECTOR MARKETING különszáma: New perspectives on political consumerism and consumption

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 1.

A különszámba a marketing és a politikai konzumerizmus témájához kapcsolódó tanulmányokat várnak. Olyan tanulmányokat keresnek, melyek mind a nonprofit és közintézmények, mind pedig a profitorientált vállalatok szerepét vizsgálják a politikai fogyasztóvá válás motivációiban. Emellett a kutatások az információtechnológiák politikai fogyasztásra gyakorolt hatását (és vice versa) is vizsgálhatják. Az is vizsgálható, hogy a politikai fogyasztás megváltoztathatja-e és hogyan az állítólag etikátlan üzleti viselkedést. Emellett a politikai fogyasztás gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai is számszerűsíthetők.

A különszámba mind elméleti, mind empirikus tanulmányokat szívesen fogadnak, változatos diszciplináris háttérrel. Üdvözlik az interdiszciplináris megközelítéseket és a nemzetközi perspektívákat.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

QUALITATIVE MARKET RESEARCH különszáma: All Change No Change: Addressing Contemporary Marketing Issues in the MENA Countries

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 31.

A különszám célja, hogy rávilágítson a MENA régióval kapcsolatos kutatásokra az innovatív kvalitatív kutatási módszertanon keresztül, olyan megalapozott módszerekkel, melyeket a régió kihívásaihoz adaptáltak, illetve elméleti vagy empirikus tanulmányokat, melyek régióspecifikus témákat érintenek. A lehetséges témák (többek között):

 • A MENA régióban használt kvalitatív kutatási módszerek használatának áttekintése,
 • Új kvalitatív adatgyűjtési és -elemzési technikák, melyek a helyi és a szélesebb regionális témákat és kihívásokat célozzák,
 • A létező kvalitatív adatgyűjtési és -elemzési technikák finomítása, melyek a helyi kérdéseket és kihívásokat célozzák,
 • Hogyan bonyolítsunk le újszerű kvalitatív kutatást, amely helyi kérdéseket és kihívásokat céloz,
 • Fenntarthatósági kérdések a marketingben többféle érintett szemszögéből a MENA régióban,
 • Kulturális és vallási kérdések a kvalitatív kutatás lefolytatásánál a marketingben,
 • Társadalmi, gazdasági és politikai változások kvalitatív kutatása, melyek a marketinghez kapcsolódnak,
 • A digitalizáció marketingre gyakorolt hatásának kutatása, úgymint az internet és a közösségi média,
 • Nemi kérdések kutatása, melyek a régióban folytatott marketingkutatáshoz kapcsolódnak.

További információ az Emerald Kiadó honlapján.

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVERTISING különszáma: Special issue on advertising & corporate social responsibility

A tanulmányok benyújtásának határideje: 2020. március 1.

A különszámba olyan tanulmányokat várnak, melyek elősegítik a vállalati társadalmi felelősségvállalás megértését a reklámozás perspektívájából. Az ajánlott témák többek között:

 • A márkával és a vállalattal szembeni elkötelezettség előzményei és következményei a CSR-ban
 • Reklámkommunikációs stratégiák és vonzerő
 • Felelős gyakorlatok az adatokhoz kapcsolódva, beleértve a célpiacképzést és a fogyasztói adatvédelmet
 • A CSR teljesítmény konceptualizálása és mérése
 • Affektív és kognitív hatás a márkával és a vállalattal szembeni vélekedésre
 • Kommunikációs csatornák és hatékonyság
 • A CSR újszerű elméleti megközelítései
 • A CSR szegmens jellemzői (pl. demográfia, pszichográfia és viselkedés)
 • Nemzetközi kérdések a CSR kommunikációja kapcsán
 • Az ellentmondásos ügyekkel való azonosulás pozitív és negatív márkakövetkezményei
 • A társadalmi jó és a profit egyensúlya
 • A reklám és CSR felmerülő új kérdései

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF PERSONAL SELLING AND SALES MANAGEMENT különszáma: Systemic and Holistic Perspectives on Sales Theory

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 5.

A különszámba összetett koncepcionális kereteket, régóta vizsgált kérdések és jelenségek alternatív áttekintését, analitikus modelleket és/vagy módszertani megközelítéseket várnak, melyek több szereplőt érintenek és/vagy időben változnak. Szívesen fogadják a többszereplős perspektívát, mint például a szolgáltatásdomináns logika szolgáltatási ökoszisztémáját, az intézményi elméletet, a komplexitáselméletet, a szociálisháló-elméletet, a szerepelméletet, az stakeholder-elméletet és egyéb elméleteket, melyek több, hálózatos vagy szisztematikusan kapcsolódó szereplőt foglalnak magukban. A tanulmányok a hagyományos B2B és B2C kontextusban, illetve egyéb szereplők közti kontextusban is íródhatnak. A lap fókuszának megfelelően az eladás, értékesítés és/vagy az értékesítőszemélyzet fő téma kell, hogy legyen.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF CONSUMER BEHAVIOUR különszáma: Consumer Behaviour and Environmental Sustainability

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 31.

A különszám célja, hogy hozzájáruljon a környezeti fenntartható viselkedést elősegítő és hátráltató tényezők megértéséhez. Emellett a környezettudatos viselkedés megértésének és modellezésének egy integráltabb, átfogóbb megközelítése iránti sürgető igényt is igyekszik kielégíteni. A különszám különbözős diszciplínák tanulmányait várja, úgymint marketing, pszichológia, közgazdaságtan és etika.

További információ a Wiley Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF CONSUMER BEHAVIOUR különszáma: Contemporary Personality Perspectives in Consumer Behaviour

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 15.

A különszám egy olyan platformot kíván létrehozni, ahol az innovatív kutatások elérhető, melyek elősegítik annak megértését, hogy hogyan hat a személyiségelmélet a választásokra, a viselkedésekre és a fogyasztásra. Összességében a különszám célja, hogy betekintést nyújtson a személyiség és a viselkedés/fogyasztás jelenlegi kapcsolataiba eltérő kontextusokban. Új tanulmányokat, eredeti betekintéseket várnak, melyek ezeket a kutatási területeket összekötik. Mind szigorúan elméleti, mind empirikus munkákat szívesen fogadnak.

További információ a Wiley Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT különszáma: Digitally enabled value co-creation at the bottom of the pyramid

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 31.

A különszám célja, hogy a releváns elméletek és gyakorlatok határait feszegesse a piramis alján (BOP) digitálisan elősegített közös értékteremtés (VCC) inputjait, folyamatait és kimeneteit bemutató empirikus és koncepcionális tanulmányokkal. Konceptuális, módszertani, kvalitatív vagy kvantitatív tanulmányokat is várnak, többek között a következő témákban:

 • A BOP piac jellemzői és dinamikái, valamint a digitális technológiák összefüggései és következményei.
 • A BOP-ben való közös értékteremtés természete és jellemzői, illetve ezt hogyan segíti/gátolja a digitális technológia.
 • Digitális fogyasztói kultúra a BOP-n és hatása a közös értékteremtésre.
 • Fogyasztói felhatalmazás a BOP-n digitális technológiák által, és ennek hatása a VCC-re.
 • Közös értékrombolás a BOP-n és ezt hogyan, milyen mértékben lehet kezelni a digitális technológia által.
 • A BOP-n digitálisan segített közös értékteremtéshez hozzájáruló tényezők elemzése.
 • A társadalmi média/okos/mobil pénzügyi szolgáltatások/digitális egészségügyi szolgáltatások stb. a BOP-n, kilátások és kihívások.
 • A BOP és az egyéb piaci szegmensek közti interakciók a digitális technológiákon keresztül, illetve ennek hatása az üzletre és a társadalomra.
 • A BOP marketing hatásának vizsgálata, illetve annak, hogy a VCC hogyan járul ehhez hozzá.

További információ a Taylor & Francis Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT különszáma: Internal Branding: In Search Of a New Paradigm

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 31.

A különszámba mind elméleti, mind gyakorlati tanulmányokat várnak, kvantitatív és kvalitatív megközelítéseket is. A lehetséges témák (többek között):

 • Belső márkázás a VUCA-világban (volatilis, bizonytalan, komplex és kétértelmű)
 • A belső érintettek szerepe a közös márkateremtés folyamatában.
 • Az alkalmazottak szerepe a márka jelentésének közös megteremtésében.
 • Összhangteremtés a belső márkaalkalmazottak és a külső partnerek alkalmazottai között.
 • Az alkalmazottak tapasztalatainak hatása a vásárlók tapasztalataira.
 • Az alkalmazottak kettős szerepe mint belső érintettek és vásárlók.
 • A többszörös érintkezési pontok hatása az alkalmazott-érintett kapcsolatokra.
 • Alkalmazottak mint influenszerek.
 • Az alkalmazottak márka iránti elköteleződésének változó perspektívái
 • Az alkalmazottak elköteleződése a fenntarthatóság iránt.
 • Az alkalmazottak szerepe a lelkiismeretes márkaépítésben.
 • A politikailag tudatos márkák szerepe a belső márkeelköteleződésben.
 • Az alkalmazottak elköteleződésének megteremtése márkaközösségek és egyéb innovatív eszközök által.
 • Technológia és mesterséges intelligencia a belső márkázás kontextusában.

További információ az Emerald Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Looking Back to Move Forward: Reviews and Analyses of Literature in Industrial Marketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. június 1.

Az „irodalomösszefoglaló” különszám célja, hogy az ipari marketing általánosításaira fókuszáló tanulmányokat jelentessen meg. A különszám cikkei a) az Industrial Marketing Management olvasóközönségének érdeklődésére számot tartó témák áttekintését, szintézisét, b) az irodalom fontos hiányosságait, és c) a menedzserek számára releváns eredményeket tartalmaznak. A következő témakörökben várnak tanulmányokat:

 • Új technológia és B2B marketing
 • Új kutatási techinkák (pl. fsQCA)
 • Vállalati intranetek használata a B2B marketing támogatásában
 • Ellátásilánc-partnerek (pl. felmérések használata a partnerektől való adatszerzésre)
 • Kockázatmenedzsment és kockázatelemzési módszerek
 • Vállalati intelligencia és kompetitív intelligencia
 • Vállalati felelősségvállalás a fenntarthatóság vonatkozásában
 • Az érintettek véleménye a B2B marketing kérdéseiről
 • Bukásról szóló esettanulmányok
 • „Zöldre mosás” (Greenwashing)

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Disruption management in business-to-business markets

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 1.

A különszám célja, hogy szélesítse és mélyítse a meglévő tudást arról, hogy a lehetséges disruptive makrokörnyezeti erők, úgymint a nemzetközi kereskedelempolitikai változások hogyan érintik a B2B vásárlókat és szállítókat, a kapcsolataikat, szövetségeiket, hálózataikat és a csatornamenedzsment stratégiáit. Új megközelítéseket, új kereteket és való életbeli példákat várnak a témában, többek között a következő kérdésekben:

 • Hogyan befolyásolják a makrokörnyezet változásai a vállalat marketingstratégiáit? Milyen feltételek mellett lesznek e stratégiák hatékonyak a piaci teljesítmény fenntartásában, visszanyerésében vagy javításában?
 • Hogyan tudják a márkás vevők (pl. Apple és Walmart) beszerezni az alapanyagaikat, összeszerelni és címkézni termékeiket, hogy elkerüljék a származási ország hatásának terhét? A globális értékláncban a számos országban végrehajtott értéknövelő tevékenységek mellett milyen mértékben asszociálják a fogyasztók és a B2B vevők a termékek és szállítók származási országát a politikai feszültségekkel vagy ideológiai konfliktusokkal?
 • Mi az USA-Kína kereskedelmi háborúk hatása a marketingstratégiákra olyan vevők és szállítók számára, akik más országokban vannak, például Vietnámban, Japánban, Kanadában, Mexikóban, az EU-ban, Brazíliában és Ausztráliában?
 • Hogyan alkalmazzák a rugalmas irányítást a vevők és a szállítók a B2B piacokon, hogy alkalmazkodjanak a makrokörnyezeti erők változásaihoz való alkalmazkodáshoz (pl. információmenedzsment, kockázatmegosztás)?
 • Milyen erőforrások és képességek szükségesek a marketingcsatorna- és az ellátásilánc-stratégiák alkalmazkodásához a makrokörnyezeti erők változására válaszul?
 • Hogyan monitorozhatják és értékelhetik a makrokörnyezeti változásokat a B2B vevők és szállítók, hogyan alkalmazkodhatnak a változásokhoz, és ami még fontosabb, hogyan alkalmazkodhatnak a többi csatornaszereplővel együtt?
 • Hogy jelenik meg az integráció, az “upgrading” és az új üzleti lehetőségek azonosítása a B2B szállító-vevő kapcsolatokban és hálózatokban, a makrokörnyezeti bizonytalanságok esetén?
 • Hogyan innoválhatnak és fejleszthetnek új termékeket a B2B vásárlók és szállítók, hogy kihasználják a makrokörnyezeti erők által kiváltott változásokból származó lehetőségeket?
 • Miylen körülmények mellett igazítják ki a termékeik árat a B2B vásárlók és szállítók, hogy elnyeljék a makrokörnyezeti zavarokból eredő költségemelkedést?
 • Hogyan igazítják ki stratégiailag a célpiacaikat a B2B vevők és szállítók, hogy ellensúlyozzák a makrokörnyezet zavarait?
 • Hogyan tudnak egy dinamikus egyensúlyt elérni a B2B vásárlók és szállítók a politikai/intézményi erő és a gazdasági/piaci erő között, amikor több piacon is működnek, melyeket közvetlenül érintenek nemzetközi kereskedelmi konfliktusok?

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Innovative Strategic Relationships Among Sustainable Start-Ups

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 28.

A különszám célja, hogy párbeszédet indítson és elméleti tanulmányokat, felméréseket és esettanulmányokat gyűjtsön a fenntartható start-upok menedzsmentjéről kollaboratív és B2B kontextusban.  A lehetséges témák többek között:

 • A fenntartható start-upok innovatív stratégiái és menedzseri döntései.
 • A fenntartható start-upok innovatív kapcsolatinak elemzése a marketing dimenzióiban.
 • A fenntartható start-upok innovációs, vállalkozói, marketing és pénzügyi ökoszisztémiái és annak az elemzése, hogy hogyan jönnek létre és hogyan menedzselik a kapcsolataikat.
 • A fenntartható start-upok kapcsolatmenedzsmentje és életciklusa.
 • Kapcsolatmenedzsment az újrahasznosító gazdaság, ipari ökológia és a sharing economy kontextusában, a fenntartható start-upokra alkalmazva.
 • A fenntartható start-upok elköteleződése a fenntarthatóság irányában, hogy partnereket, vevőket vagy szállítókat vonzzanak az értékláncaikba.
 • A fenntartható start-upok fenntartható ellátási láncainak létrehozása és menedzselése.
 • A vevők és ellátásilánc-partnerek hatása a fenntartható start-upok fenntarthatósági teljesítményére.
 • Fenntarthatósági marketing a fenntartható start-upok és partnereik közti B2B kapcsolatokban.
 • Az értékteremtés új módjai vagy együttműködő üzleti modellek a fenntartható start-upokra alkalmazva.
 • Az értékteremtés mérési keretei a fenntartható start-upok s hálózatok esetén.
 • A start-up-gondolkodás alkalmazása radikális fenntarhatóság-orientált folyamatok kifejlesztésére hagyományos vállalatokban.
 • A kulturális értékek hatása a stratégiai menedzsment kapcsolatokban a fenntartható start-upoknál.
 • Emberierőforrás-menedzsment a fenntartható start-upok közti kollaboratív kapcsolatokon keresztül.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Theory and Practice of Outside-in Marketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. május 31.

A különszám eltérő területek, eltérő háttérrel rendelkező kutatóitól vár elméleti és gyakorlati munkákat a kintről befelé irányuló (outside-in) gondolkodásról és marketingről, a megközelítés tehát multi- és interdiszciplináris. A különszám célja, hogy elősegítse és bátorítsa a párbeszédet az amúgy egymással kapcsolatban nem álló kutatóközösségek között. A lehetséges témakörök többek között:

 • Az outside-in marketing és gondolkodás elméleti alapjai
 • Az outside-in marketing és gondolkodás technológiai alapjai
 • Outside-in marketing és tartalommarketing
 • Outside-in marketing és big data elemzés
 • Outside-in marketing és inside-out marketing
 • Outside-in marketing és versenyelőny
 • Outside-in marketing és fogyasztói elköteleződés
 • Outside-in marketing és közösségi hálók
 • Outside-in marketing és márkázás a hagyományos és a közösségi médiában
 • Vezetés, kulturális átalakulás és outside-in marketing
 • Alkalmazotti viselkedés és outside-in marketing
 • Outside-in marketing és digitális átalakulás
 • Outside-in marketing, gépi tanulás, vegyes valóság, mesterséges intelligencia és kvantumszámítások
 • Vevőélmény, marketingtanulás, márkázási stratégia, marketingstratégia-választások, versenylépések, termékéletciklus, online és offline üzleti modellek és outside-in marketing
 • Folyamatinnováció, minőségfejlesztés, költségcsökkentés, alkalmazkodás és előrejelzés, forrásszerzés, tudásteremtés és -transzfer, termelésiköltség-kontroll és outside-in marketing
 • Új termék fejlesztése és outside-in marketing

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

SOCIAL MARKETING QUARTERLY különszáma: Adverse Results of Social Marketing Initiatives and Lessons Learned

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. április 30.

Kutatók és gyakorlati szakemberek kutatásait vagy gyakorlati példáit várják sikertelen kísérletekről, az azokból levont tanulságokkal. Irodalomösszefoglalót, elméleti tanulmányt, empirikus cikket vagy esettanulmányt is megjelentetnek, a következő kérdések kapcsán: Milyen probléma következett be? Miért következett be? Milyen nem szándékolt következményei lettek? Hogyan javították ki a hibát? Mit tanulhatnak a közösségi marketinggel foglalkozók a megfigyelésekből, tapasztalatokból? Miért csak a sikereket publikáljuk, a kudarcokat pedig miért titkoljuk el?

További információ a Sage Kiadó honlapján.

 

INTERNATIONAL REVIEW ON PUBLIC AND NONPROFIT MARKETING különszáma: Cultivating and Retaining Donors, Memebers, and Volunteers

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. június 15.

A jótékonysági és egyén nonprofit szervezetek a marketing eszközeire támaszkodnak, hogy a támogatóikkal ápolják és fenntartsák a kapcsolatot, amely nélkül a legtöbb nonprofit szervezet nem rendelkezne erőforrásokkal missziója megvalósításához. A hatékony marketingstratégiák és -taktikák iránti igény az olyan támogatók, mint a donorok, tagok és önkéntesek megszerzésében különösen időszerűvé teszik ezt a különszámot.

Olyan tanulmányokat várnak, melyek bővítik a tudásunkat a donorok, tagok és önkéntesek támogatásának megtartásáról, ápolásáról. Elméleti, empirikus és irodalomösszefoglaló (beleértve a metaanalízist is) cikkeket várnak.

További információ a Springer Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF MACROMARKETING különszáma: Institutional Interplay and Macromarketing

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 15.

A makromarketing kulcsfontosságú része a marketinget és a fogyasztást környező intézmények megértése. E különszám célja a szervezetközi kölcsönhatások szerepének jobb megértése a fogyasztási gyakorlatok megjelenésében, fennmaradásában és hanyatlásában. Új tudást várnak, mely a piaci ügynökök hagyományos felfogását és a dinamikus fogyasztási gyakorlatok fejlődését az intézményelméleten keresztül vizsgálja. Emellett olyan tanulmányokat is várnak, melyek a fogyasztók és vállalatok közti interakciók határait és kontextusát szélesítik, és melyek olyan speciális szereplőkre fokuszálnak, mint a hangtalan és/vagy tehetetlen fogyasztók. Olyan tanulmányokat is preferálnak, melyek nagy társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, mint például az éghajlatváltozás, hulladékgazdálkodás, nemi kérdések, társadalmi befogadás és közösségi média. Különösen várják a mikkor- és makroszintek kölcsönhatásához kapcsolódó kutatásokat.

További információ a Sage Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF CUSTOMER BEHAVIOUR különszáma: Customers and Innovation

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 15.

A különszám célja, hogy új elméleti és menedzseri tudást hozzon létre a vásárlói magatartáshoz kapcsolódó innovációk területén. Ez magába foglalja a vásárlói és vállalati innovativitást, illetve az innováció észlelését, elfogadását, használatát, illetve az innovációval szembeni ellenállást. A különszám a vásárlói magatartásban bekövetkezett változásokat célozza az olyan területeken, mint az innovációk észlelt értéke és az innovációval kapcsolatos árérzékenység, az innovatív termékek, szolgáltatások és üzleti modellek területén. Az egyéni fogyasztókon túl a B2B piacokon megvalósuló, innovációval kapcsolatos vásárlói magatartást és reakciókat bemutató tanulmányokat is várnak. Mivel minden szektort érintik az innovációk, szükséges azt is megérteni, hogy az innovációk hogyan hatnak a vállalati beszerzési döntésekre. Végül az innovációmenedzsment területéről is várnak tanulmányokat, csakúgy, mint a kommunikációmenedzsment szerepéről az innováció bevezetésében. A cikkek radikális vagy inkrementális, illetve high-tech és low-tech innovációkhoz is kapcsolódhatnak. Olyan tanulmányokat is szívesen látnak, melyek áthidalják a marketing és egyéb diszciplínák, mint például a számítástudomány, szociológia, mérnöki tudományok közti szakadékot. Elméleti és empirikus tanulmányokat és elfogadnak, mind kvantitatív, mind kvalitatív megközelítéssel.

További információ a Westburn Publishers kiadó honlapján.

 

AMS REVIEW különszekciója: Informing Marketing Theory through Consumer Culture Theoretics (CCT)

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 15.

A lap különszekciójának célja, hogy kiemelje a fogyasztói kultúra elmélet (Consumer Culture Theoretics – CCT) elméleti innovációit és a marketinggondolkodáshoz és -gyakorlathoz való hozzájárulását. Különösen szívesen fogadják az olyan tanulmányokat, amelyek összekötik és integrálják a CCT-t egyéb kutatási áramlatokkal és aldiszciplínákkal. A következő témakörökben várnak tanulmányokat: izgalom vs. érzelem; kulturális márkázás; kulturális piacszegmentáció; kulturális vállalkozás; digitalizáció és identitás; egyenlőtlenség és marketing; etnikum és faj; hatalom, marketing, fogyasztás; a dolgok internete (IoT) és humán-digitális hibridek; új fogyasztói közösségek; piacformálás; szolgáltatás kulturális perspektívában; új regionális fogyasztói kultúrák; fenntarthatóság és fogyasztás; kulturálismarketing-stratégia.

Különösen szívesen fogadják a különböző filozófiai perspektívákat, az elemzés a mikrotól a makroszintig terjedhet. A megfelelő kéziratok elméleti és szervezési kereteket vagy modelleket tartalmaznak, a marketing és fogyasztókutatás területén létező elméleteket kiterjesztik, összevetik és kritikailag értékelik, és új vagy innovatív elméleteket javasolnak. A menedzsment, szociológia, geográfia, antropológia, kritikaelmélet és egyéb humán tudományok területeinek kutatásait és elméleteit integráló kéziratokat szívesen fogadják. Különösen a paradigmaváltó kéziratokat várják.

További információ a Springer Kiadó honlapján

 

AUSTRALASIAN MARKETING JOURNAL különszáma: Impact on Digital & Social Media Marketing: A New Frontier

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 15.

A digitális és közösségi média marketing területén a megszakító technológiák inflexiós pontjuk elérésével mind elméleti, mind empirikus tanulmányokat várnak, amelyek a kapcsolódó témák és módszerek széles körét vizsgálják, többek között a következő területeken: netnográfia, Big Data-elemzés, click-stream modellezés és hagyományosabb megközelítések. A tanulmányok a megszakító technológiák fogyasztói magatartásra és/vagy marketingstratégiákra és -taktikákra gyakorolt hatását tárgyalják. A megszakító technológiák néhány példája: MI, közösségi média, mobil, kiterjesztett és virtuális valóság, neuromarkeitng és a dolgok internete (IoT) stb.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING különszáma: Sales Practices in Banking

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 31.

A különszám célja, hogy az eladási gyakorlatokat vizsgálja a pénzügyi intézmények kontextusában. A következő témákban várnak tanulmányokat többek között:

 • Hogyan érintik az új technológiák (pl. mesterséges intelligencia, gépi tanulás) a hagyományos eladói szerepeket a bankszektorban?
 • Hogyan válaszolhat az eladószemélyzet az internetből és mobilbankolásból eredő strukturális változásokra?
 • A bankvezetők szerepe az eladási gyakorlatok menedzselésében többcsatornás értékesítésben.
 • Irodalomáttekintés és metaanalízis az értékesítés kutatásáról a bank- és pénzügyi szolgáltatások területén.
 • Az értékesítőszemélyzet meghallgatása és a vásárlókkal való interakcióikból való tanulás.
 • Etikus eladási gyakorlatok és hatásuk a bank eredményeire.
 • A különböző vásárlói szegmensek kiszolgálására alkalmazott eladási gyakorlatok.
 • A multinacionális bankok eladási gyakorlatait befolyásoló kulturális aspektusok.
 • A változatos értékesítőszemélyzet menedzselése multinacionális bankoknál.
 • A fogyasztók és a szervezet megnövekedett elvárásaival megbirkózó értékesítőszemély.

További információ az Emerald Kiadó honlapján

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING különszáma: Customer experience and retention in a multichannel banking context

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 31.

A különszám célja, hogy bemutassa, hogyan tudják a bankok jövedelmezően használni többcsatornás szolgáltatásaikat az ügyfelek pozitív élményeinek javítására és a kapcsolatuk erősítésére. A lehetséges témák:

 • Az ügyfélélmény kutatása többcsatornás banki kontextusban.
 • Olyan üzleti modellek fejlesztése, melyek az online, mobil és offline csatornákat integrálják.
 • A folyamatok újratervezése a többcsatornás információáramlás és a teljesítmény fejlesztésére.
 • A többcsatornás értékesítés hatékonyságának mérése teljesítményindikátorok segítségével.
 • A bankok értékajánlatának kifejlesztése többcsatornás modellekben.
 • A többcsatornás felhasználók profiljai és preferenciái.
 • A többcsatornás bankolás vizsgálata különböző perspektívákon és megközelítéseken keresztül.
 • Az ügyfelek bankolási élményének vizsgálata fizikai és elektronikus csatornákban.

További információ az Emerald Kiadó honlapján.

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING különszáma: Corporate Social Responsibility in Banking

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. április 30.

Többek között a következő témákban várnak tanulmányokat, de ezek mellett a tágabb témában általános tanulmányokat is megjelentetnek:

 • Lehet-e több a CSR egy kirakati dísznél a bankok számára?
 • A CSR fejlődése a digitalizáció korában
 • CSR megközelítések a fejlődő és fejlett országokban
 • A CSR szerepe a fogyasztói bizalom és elégedettség létrejöttében a bankszektorban
 • A CSR előzményei, következményei és jövője a bankszektorban
 • A bankszektor szerepe a társadalmi és környezeti változások létrejöttében.

További információ az Emerald Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH különszáma: Dark Side of B2B Relationships

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. május 31.

Mind elméleti, mind empirikus tanulmányokat várnak, de az olyan egyszerű irodalomösszefoglalók, melyek nem szintetizálják a kutatás jelenlegi állását, vagy nem mutatnak be egy elméleti keretet, nem kerülnek megjelentetésre. Szintén nem fogadják el a létező elméletek vagy modellek ismétlését, illetve az egyszerű esettanulmányokat egy adott vállalatról vagy iparágról. Mind kvalitatív, mind kvantitatív módszereket elfogadnak. Különösen longitudinális tanulmányokat preferálnak, melyek a kapcsolódó folyamatokat mutatják be.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING különszáma: Interactions, Relationships and Networks in a Changing Business Landscape

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. május 31.

A különszám olyan tanulmányokat fogad be, melyek az interakció, kapcsolatok és hálózatok szerepét vizsgálja transzformációs kontextusból. Néhány lehetséges téma: Hogyan próbálják a vállalatok/szervezetek megváltoztatni az interakcióikat, kapcsolataikat (vevőkkel, beszállítókkal, partnerekkel) és hálózataikat, hogy új működésmódokat/új normákat/új technológiákat használjanak (pl. fenntartható fejlődés, körkörös gazdaság, digitalizáció, mesterséges intelligencia)? Hogyan mobilizálnak a vállalatok másokat, hogy új működésmódokat/új elveket/új technológiákat alkalmazzanak (pl. fenntartható fejlődés, körkörös gazdaság, digitalizáció, mesterséges intelligencia)?
Hogyan változnak a co-creation gyakorlatok az egyre jobban összekapcsolódott üzleti kontextusban? Hogyan erősítik/módosítják a vállalatok a hálózati kapcsolataikat, hogy erősítsék pozíciójukat/versenyképességüket?

További információ az Emerald Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT különszáma: Behavioural, Contextual and Temporal Approaches

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 1.

A különszám a marketingelmélet és –gyakorlat túlcsordulási hatásairól szóló vitáihoz kíván hozzájárulni, mely egy eszköz lehet a globális problémák kezelésére és a fenntartható üzleti gyakorlatok kihasználására, a felelős menedzsment és a társadalmi jó elérésére.

Elméleti és empirikus tanulmányokat is várnak, bármilyen módszertani megközelítéssel, a lehetséges témák többek között: Magatartási, kontextuális és/vagy időbeli túlcsordulás kutatása; A túlcsordulás új klasszifikációi és tipológiái; Túlcsordulás kevésbé kutatott kontextusokban (fogyasztói, szervezeti és társadalmi szinten); Új elméleti és interdiszciplináris megközelítések a túlcsordulás megértésére marketing kontextusban; Fogyasztói/egyéni ellenállás a túlcsorduló beavatkozásokkal szemben; Túlcsordulás a márkázás és marketingkommunikáció területén; A túlcsordulási effektust elősegítő, gátló és megakasztó mechanizmusok vizsgálata; Etikai megfontolások és kérdések a túlcsordulás kutatásában; A túlcsordulási hatások monitoringja és értékelése; Új módszertani megközelítések a túlcsordulás kutatásában; Technológiai túlcsordulások és kimenetek; Túlcsordulások és nem szándékolt következmények és stratégiák a kezelésükre; Túlcsordulás a B2B kontextusban; Nemzetközi marketing túlcsordulások.

További információ a Westburn Publishers honlapján

 

JOURNAL OF MARKETING COMMUNICATION különszáma: Marketing Communications and Sustainability

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 15.

A különszám a témák széles köréből vár tanulmányokat a marketingkommunikáció és a fenntarthatóság tágabb témájában, mind kvantitatív, mind kvalitatív megközelítésben, elméleti tanulmányokat és irodalomáttekintéseket is. Speciális figyelmet fordítanak a földrajzi kontextusra.  A következő témákban várnak tanulmányokat többek között:

 • A vállalatok fenntartható gyakorlatainak kommunikálása az érintettek felé
 • Közösségi média és a fenntarthatóság kommunikációja
 • A zöld reklámozás hatékonysága, gyakorlatai, megközelítései a világban
 • Médiaválasztás és médiatervezés a fenntarthatóság kommunikálására
 • Emocionális vs. racionális érvek a fenntarthatóság kommunikálásában
 • A fenntarthatósághoz kapcsolódó kommunikáció kreatív megközelítései
 • Fenntarthatóság kommunikálása és célszegmensek
 • A fenntarthatóság kommunikálásának hatékonyságmérése
 • Fenntarthatóság kommunikálása és PR kampányok
 • A forrás hitelességének kérdései a fenntarthatóság kommunikálásánál
 • Public Relations és fenntarthatóság kommunikációjának gyakorlatai
 • A fenntarthatóság kommunikációja az Y és Z generációk felé – üzenet, médiaeszközök, médiatervezés és hatékonyság

További információ a Taylor and Francis Kiadó honlapján.

 

CUSTOMER NEEDS AND SOLUTIONS (CNS) különszáma: Positioning Brands and Services

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. május 15.

A különszám lehetséges kutatási témái többek között: optimális pozicionálás, több márka pozicionálása, a pozicionálás magatartási alapjai, globális pozicionálás, több pozicionálási stratégia alkalmazása, pozicionálás több célszegmens számára, dinamikus pozicionálás, a pozicionálás területi vs. nem területi modelljei, a mesterséges intelligencia szerepe a pozicionálásban, sztochasztikus pozicionálás, a pozicionálás gazdaságossága stb. Irodalomáttekintéseket, empirikus esettanulmányokat, kísérleti megközelítéseket, módszertani fejlesztéseket is várnak.

További információ a Springer Kiadó honlapján.

 

SPANISH JOURNAL OF MARKETING – ESIC különszáma: The Growing Role of Marketing Service Delivery: New Trends and Challenges

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 1.

A lehetséges témák többek között: up-sale és cross-sale, interaktív marketing és összetevői, frontline alkalmazottak szerepe a marketingben, vevői érintkezési pontok és menedzselésük, a technológia alkalmazása a szolgáltatásnyújtásban, a marketing jövője a szolgáltatásnyújtásban, co-creation és co-production a szolgáltatásnyújtás során, innovatív önkiszolgáló szolgáltatásstratégiák és alkalmazásai, HR stratégiák a szolgáltatásnyújtásra, kihívások és innovatív megoldások a szolgáltatásnyújtásban, sztenderdizáció vs. személyre szabás a szolgáltatásnyújtás során, szolgáltatásnyújtás és márkázás, szolgáltatásnyújtás és élmény, szolgáltatásnyújtás és elégedettség, szolgáltatásnyújtás közvetítőkön keresztül, biztonsági kérdések és szolgáltatásnyújtás, nemzetköziesedés és kulturális kérdések a szolgáltatásnyújtásban, szolgáltatásnyújtás a jövőben.

További információ a felhívásban.

 

EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING különszáma: Design Thinking Approach For Healthy Food Experiences and Well-Being: Contributions to Theory and Practice

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 28.

A különszámba mind kvantitatív, mind kvalitatív módszertannal, illetve egyéb offline és online alternatív kvalitatív technikákkal készült tanulmányokat várnak. Mindenféle tudományterületről várnak elméleti és módszertani megközelítéseket. Három kulcsterületet érint a különszám: Új perspektívák az élelmiszerdizájn-gondolkodásban, az élelmiszer-jólétben és az eladók, élelmiszer- és étteremipar kihívásai és lehetőségei; Az egészséges élelmiszertermékek és helyek tervezésének korlátai; Új empirikus és elméleti kutatások, melyek kihívást jelentenek az élelmiszerdizájn-gondolkodás megértésében, illetve ennek hozzájárulása az élelmiszer-egészséghez, az egyéni és társadalmi jóléthez. A következő témákban várnak tanulmányokat (többek között):

 • Mit jelent az élelmiszerdizájn-gondolkodás? Mik a fő meghatározói?
 • Hogyan lehet definiálni az élelmiszerélmény és élelmiszerdizájn közti kapcsolatot a fogyasztói jólét kontextusában?
 • Élelmiszerélmény-dizájn: kultúraközi perspektíva
 • Milyen egyéb makro- és mikrotényezők hatnak az élelmiszerdizájn-gondolkodásra?
 • Ezek a tényezők és a dinamika változik különböző élelmiszer-kultúrákban?
 • Az élelmiszerdizájn-gondolkodáshoz kapcsolódó egészséges étkezés másképp mutatkozik meg egy nagyon „élvezetes” latin élelmiszerkultúrában, mint például a francia és egy inkább „zsigeri” angolszász élelmiszer-kultúrában, mint például az USÁ-é?
 • Milyen politikákat és marketinglépéseket alkalmazhatnak az éttermek, eladók, politikusok és egyéb érintettek, hogy népszerűsítsék a dizájngondolkodás megközelítését, amely az élelmiszer-jólétet célozza és az egészséges étkezési magatartásformákat promotálja?
 • Különbözik-e az élelmiszer-jólét a jóléttől?
 • Hogyan kellene mérni az élelmiszer-jólétet?

További információ az Emerald Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF MARKETING EDUCATION különszáma: Consumer Insights: Marketing Research and Marketing Analytics

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. június 1.

A különszám célja, hogy elősegítse a marketingoktatás egyik legszélesebb körben előforduló, mégis pedagógiailag kevésbé kutatott területének, a fogyasztói insight tudományának és gyakorlatának tanításával kapcsolatos diszkussziót. Többek között a következő témákban várnak tanulmányokat: marketingkutatás kurzusok összeállítása; a kvalitatív és kvantitatív módszerek egyensúlya; elméleti oktatás vs. szakképzés; adatgyűjtés vs. adatelemzés tanítása; a technológia hatása a marketingkutatás kurzusokra; szekunder adatok forrásai és használata; mesterséges intelligencia és marketingkutatás; hallgatói bevonódás a kutatási kurzusba; osztálytermi innovációk; elméleti és gyakorlati határok a marketingkutatás és marketingelemzés között; erőforrás-korlátos intézmények analitikai tartalmak iránti igényeihez való alkalmazkodás; adatminőség és -menedzsment; strukturált és strukturálatlan adatok; adatvizualizáció; szövegbányászat és érzelemelemzés; etika a marketingelemzésben; a big data használata a CRM-ben, az elemzések kapcsolódása a stratégiai és egyéb kurzusokhoz.

További információ a felhívásban

 

PUBLIC OPINION QUARTERLY különszáma: New Data in Social and Behavioral Research

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 1.

A különszám lehetséges témái (többe között):

 • A közösségimédia-tartalmak integrálása a felmérések adataival
 • A hívások és egyéb mobilhálózati adatok használata a magatartás vizsgálatára
 • Etikai és adatbiztonsági kérdések az új adatok használatakor
 • Az új adatforrások hibáinak mérése
 • Az internetes keresőszavakkal és böngészési magatartással történő közvélemény-követés megvalósíthatósága
 • Az önbevallásos és szenzorok által passzívan gyűjtött adatokból származó becslések összevetése

A tanulmányok lehetnek módszertaniak vagy nagy jelentőségű alkalmazások, melyek az új adatforrások hasznosságát és demonstrálják és érvényességüket vizsgálják.

További információ az Oxford Academic Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF MACROMARKETING különszáma: Reflections, Explorations, Expansions

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. március 1.

A különszámba a következő témákban várnak tanulmányokat (többek között):

 • A markomarkeitng eredete, hozzájárulásai és fejlődése
 • Elgondolkodtató kommentek és/vagy a klasszikus makromarketing-cikkek kiterjesztése
 • Pedagógia, tanterv-fejlesztés és a makromarketing gondolatok terjesztése
 • Korunk legsürgetőbb társadalmi kihívásainak vizsgálata, pl. szegénység, éghajlatváltozás, migráció, konfliktusok, fenntartható béke, technológiafejlődés és annak veszélyei, élelmiszerrendszerek biztonsága
 • A legfontosabb makromarketing-fókuszpontok új perspektívái, pl. életminőség, marketingrendszerek, verseny, etika, globális politika és a környezet, szocio-ökonómiai fejlődés, történelem

A cikkek magyarázó elméleteket, empirikus tanulmányokat, módszertani kezelését, visszatekintéseket, a piacok, a marketing és a marketingfolyamatok történeti vizsgálatait, kommentárokat, recenziókat és egyéb formákat is tartalmazhatnak, melyek új perspektívákat nyújtanak a piacok, a marketing és a társadalom közti dinamikus interakciókról.

További információ a Sage Kiadó honlapján

 

JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH különszáma: Special Issue on Artificial Intelligence and Robotics

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. január 15.

A különszámba az üzleti és menedzsment területek széles köréből várnak tanulmányokat, úgymint számvitel, vállalkozóiság, pénzügy, emberierőforrás-menedzsment, marketing, termelés- és technológiamenedzsment és stratégia, melyek a mesterséges intelligencia alkalmazásával foglalkoznak különböző üzleti szektorokban. Bármilyen típusú kutatást szívesen fogadnak, legyen az elméleti, empirikus, diszciplináris vagy interdiszciplináris. Különösen fontosnak tartják az irodalomáttekintéseket, esettanulmányokat, módszertani tanulmányokat és módszertani oktatóanyagokat az R vagy Python szoftverekkel kapcsolatban. A következő témakörökben várnak tanulmányokat (például): mesterséges intelligencia és big data; mesterséges intelligencia és blockchain; mesterséges intelligencia és a dolgok internete (IoT); mesterséges intelligencia és közösségi média; adatvédelem és -biztonság kérdései a mesterséges intelligenciával kapcsolatban; részletes, longitudinális esettanulmányok arról, hogy hogyan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát és a robotikát az üzleti gyakorlatban, beleértve az alkalmazás részleteit és a pénzügyileg igazolható eredményeket; a mesterséges intelligencia környezeti következményei és hatásai a fenntarthatóságra és a társadalomra; a mesterséges intelligencia és a robotika hatásai specifikus szektorokra és iparágakra, úgymint a kreatív és kulturális ipar, pénzügyi szolgáltatások, egészségügy, felsőoktatás, biztosítás, média, közszolgálat stb.; a mesterséges intelligencia és a robotika által kiváltott nemzetközi kapcsolatok és új világrend; a mesterséges intelligencia hatása a globális üzletre, a cserére és a kereskedelmi kapcsolatokra; irodalomáttekintések és korszerű elméleti vizsgálatok a mesterséges intelligencia területén; menedzsmentanalitika a mesterséges intelligencia és a robotika korában; a mesterséges intelligencia és a robotika által lehetővé vált új és innovatív üzleti modellek; a mesterséges intelligencia és a robotika fejlődése által lehetővé vált módszertanok; útmutatók arra vonatkozóan, hogy hogyan kell alkalmazni és megvalósítani különböző mesterségesintelligencia-technikákat.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Moving toward autonomous solutions: The Role of Product-Service-Software Systems

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 29.

A különszámba mind kvantitatív, mind kvalitatív módszertannal készült tanulmányokat várnak. Szigorú elméleti megalapozás szükséges, különböző elméleti alapokon, például ipari szervezet, tranzakciósköltség-elmélet, stratégiai vagy dinamikus képességek, szervezeti identitás, szolgáltatásdomináns logika, közös értékteremtés, paradox elmélet stb. A lehetséges témák többek között:

 • Stratégiai és üzleti modell konfigurációk többszereplős ökoszisztémákban autonóm megoldásokra
 • Folyamatkutatás az autonóm megoldások felé történő transzformációról: a digitális átalakulás dinamikájának megragadása
 • Digitális platform a többszereplős üzleti ökoszisztémák menedzselésére
 • Az autonóm megoldások eladása a globális piacokon: speciális kihívások
 • Termék-szolgáltatás-szoftver összekapcsolása vagy integrálása az autonóm megoldások céljából
 • Együttműködési modellek vizsgálata megoldást nyújtó és szoftvervállalatok között az autonóm megoldások nyújtásánál
 • Az autonóm megoldások vevői elfogadásának megértése

Többféle tudományterületről várnak tanulmányokat, többek között stratégiai menedzsment, mérnöki tudományok, marketing, információtechnológia és termelésmenedzsment területéről.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

PSYCHOLOGY & MARKETING különszáma: “Artificial Intelligence Technology in Marketing”

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. április 30.

A különszám a motivációkat és kulturális hatásokat vizsgálja, melyek befolyásolják a fogyasztókat az MI által működtetett technológiák elfogadását és használatát. Néhány lehetséges kérdéskör: Melyek a pszichológiai előzmények, amik a fogyasztók MI által működtetett technológiák elfogadását ösztönzik?  Vajon a MI technológiák csökkentik a fogyasztók elidegenedését? Ha igen, melyek a mögöttes pszichológiai mechanizmusok? Vajon a MI technológiái addikciót okoznak-e a fogyasztóknál? Ha igen, melyek a mögöttes pszichológiai mechanizmusok? Melyek a társadalmi aspektusok, amik elősegítik az MI által működtetett technológiák elfogadását és használatát? Van-e kulturális (pl. individualizmus vs. kollektivizmus) és ideológiai tényező, mely arra motiválja a fogyasztókat, hogy elfogadják és használják az MI által működtetett technológiákat? Hogyan alakul ki és marad fenn a bizalom és lojalitás az emberek és MI-alapú gépek között? Hogyan alakul kis és marad fenn a reciprocitás az emberek és MI-alapú gépek között? Hogyan birkóznak meg a fogyasztók a bizonytalansággal és a szolgáltatási hibákkal a MI által működtetett gépek esetén? Hogyan viszonyulnak egymáshoz a hagyományos ember-ember és az ember-gép interakciókban megvalósuló pszichológiai mechanizmusok? Mi bennük a közös? Miben térnek el egymástól?

További információ a felhívásban.  

 

JOURNAL OF ADVERTISING különszáma: Advertising in Hospitality, Tourism and Travel

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. február 29.

A vendéglátás, turizmus és utazás (HTT) területén történő reklámozás speciális kihívásait és lehetőségeit vizsgáló kutatások mellett interdiszciplináris tanulmányokat is várnak, amelyek erőteljes elméleti alapokkal bírnak, hogy a szakembereket segítsék a megfelelő és hatékony üzenetek megtalálásában. Elméleti tanulmányokat, kísérleteket, felméréseket, tartalomelemzést, narratív elemzést, esettanulmányokat és egyéb kvalitatív és kvantitatív megközelítéseket is várnak. A lehetséges témák (többek között):

 • Reklámozás és fogyasztói figyelem, felismerés és magatartás a HTT-ben
 • Reklámozás és a fogyasztói élmény a HTT-ben
 • Reklámhatékonyság és HTT
 • A reklámozás szerepe a HTT fenntarthatóságában gazdasági recessziók idején
 • Márkaépítés a HTT-ben
 • A reklámozás és a turizmusfogyasztás kihívásai napjainkban
 • Kulturális különbözőség és reklámozás a HTT-ben
 • A vásárlásösztönzés hatékony használata a HTT ágazatban
 • Etikai és jogi kérdések a HTT reklámozás kapcsán
 • E-turizmus és a reklámozáshoz kapcsolódó internetes applikációk
 • Elektronikus szájreklám a HTT-ben
 • HTT és élményreklámozás
 • HTT élmények promotálása reklámozással
 • Az eseménypromóció hatása a fogyasztó választására
 • A reklámozás szerepe a vendéglátó vállalat teljesítményére
 • A reklám hatása a fogyasztó egészségügyi választásaira
 • A közösségimédia-reklámozás szerepe a HTT-ben
 • A technológia szerepe a HTT szolgáltatások reklámozásában
 • A digitális média használata hatékony HTT üzenetek létrehozására
 • Virtuális élmény és helyalapú reklámozás a HTT-hez kapcsolódva

További információ a felhívásban

 

JOURNAL OF CURRENT ISSUES AND RESEARCH IN ADVERTISING különszáma: Devil or Angel on my Shoulder? Vice and Virtue in Advertising

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. június 1.

A különszám olyan tanulmányokat vár, melyek feltárják a reklámokban rejlő legjobb és legrosszabb lehetőségeket.

További információ a Taylor&Francis Kiadó honlapján