JOURNAL OF MARKETING ANALYTICS különszáma: Advanced Marketing Analytics Using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. november 30.

A különszámba magas minőségű tanulmányokat várnak eredeti perspektívával és a PLS-SEM-et alkalmazó továbbfejlesztett marketingelemzéseket. Olyan módszertani tanulmányokat keresnek, melyek erőteljes empirikus illusztrációra és a módszer gyakorlati relevanciájára épülnek. A lehetséges témák többek között:

 • Az eredeti PLS-SEM algoritmus alkalmazásai és továbbfejlesztései,
 • A komplex modellkapcsolatok elemzése, beleértve a nemlineáris hatásokat, a többszörös mediációt és/vagy a moderált mediációt,
 • Fontosság–teljesítmény-térkép elemzése,
 • A látens osztály módszerek alkalmazásai és fejlesztései (pl. FIMIX-PLS, PLS-Gas, PLS-POS, PLS-IRRS),
 • Endogenitás meghatározása és kezelése,
 • Longitudinális adatelemzés,
 • Modell-összehasonlítások,
 • A PLS-SEM használata a kísérleti kutatásban,
 • Új előrejelző metriák alkalmazása és fejlesztése,
 • A PLS-SEM alkalmazása archív (szekunder) adatokkal.

További információ a Palgrave Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE különszáma: Creating Customer, Firm, and Social Value through Cutting-edge Digital Technologies

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. október 2.

A különszám lehetséges témakörei többek között:

 • A mesterséges intelligencia használata a vásárlói élmény fokozására és a különböző szerepek (pl. eladás, szolgáltatás, coaching) azonosítására.
 • Az észlelt vásárlói érték megértése, létrehozása és befolyásolása technológiai eszközökkel (pl. kiterjesztett valóság, virtuális valóság).
 • Az asszisztált technológiák (pl. hang-alapú keresés, hang-alapú irányítás, robotika) átalakító potenciáljának értékelése a szervezet frontvonalára vonatkozóan (pl. a munkavállalók és a vásárlók attitűdjei, magatartása).
 • A digitális jelenlét menedzselése a hang-alapú keresőoptimalizációval és a hang-alapú márkázással.
 • A stratégiai megközelítések és kultúraközi kérdések vizsgálata a digitális környezet (pl. adatvédelmi aggályok, bizalom és elköteleződés) és a stratégiai krízismenedzsment (pl. biztonsági hibák, adatok megosztása harmadik féllel, adatvédelmi politika megszegése) szabályozása által teremtett kihívásokra való tekintettel (pl. az EU GDPR szabályozása)
 • A vásárlók adatbróker-szerepének következményei és a vásárlói insight-ok optimalizálása a megfelelő adatok által.
 • Annak megértése, hogy a poszt-millenniumi fogyasztói csoportok attitűdjei, észlelései és viselkedése hogyan különbözik az idősebb kohorszokétól.
 • Az újra elkötelezés stratégiái abból a célból, hogy a vásárlói kapcsolatokat megerősítsék vagy megújítsák és a vásárlói panaszokat kezeljék.
 • Szándékolatlan algoritmikus eltérések kezelése a vásárlói adatok feldolgozásakor, hogy a társadalmi egyenlőséget és méltányosságot elősegítsük.
 • A strukturálatlan szöveg-, kép- és videóadatok elemzésének értéke a társadalmi és digitális csatornákban.
 • Annak elemzése, hogy a vásárlói adatok kockázatának tudatossága hogyan változtatja meg a vásárló-vállalat dinamikát, a vásárlói attitűdöket vagy magatartást, illetve a személyre szabás – magánélet paradoxonának felfogását.
 • Annak ábrázolása, hogy hogyan kezeljük a fogyasztói és a marketingkihívásokat és lehetőségeket, melyek az olyan technológiai innovációkból származnak, mint a blockchain, az 5G hálózatok, vagy az Internet of Things.

További információ a Springer Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Asian cultural-specific concepts and their influence on B2B relationships and management

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. október 2.

A különszám a nyugatikultúra-centrikus megközelítéstől szándékozik eltérni, és szisztematikusan vizsgálni kívánja a különböző ázsiai kultúra-specifikus jelenségeket és azok befolyását az üzleti kapcsolatokra és menedzsmentre. A cikkeknek szilárd elméleti alapokat és robusztus empirikus vizsgálatokat kell tartalmazniuk. A lehetséges témák többek között:

 • A kulturális sajátosságok és a kulturális univerzalizmus közötti vita újragondolása.
 • A keleti kultúra-specifikus konstrukciók összehasonlítása és vizsgálata.
 • Hogyan, miért és milyen mértékben érintik az ázsiai kultúra-specifikus konstrukciók az üzleti működést az ázsiai piacokon?
 • A fogyasztói alkalmazkodás és a kultúra-specifikus konstrukciók közötti korreláció.
 • Makroszinten: Az új kultúra-specifikus jelenségek azonosítása, felfedezése és vizsgálata, melyek fontosak a nemzetközi üzleti menedzsment számára. A kultúra-specifikus jelenségek azonosítása és értékelése a kevésbé kutatott fejlődő piacokon, pl. Thaiföld, Indonézia stb. Hogyan hatnak egymásra a kultúra-specifikus jelenségek és a nemzetközi környezet, pl. a kulturális, gazdasági, jogi, politikai környezet hogyan befolyásolja a vállalatok tevékenységét, stratégiáit, struktúráit és döntéshozatali folyamatait.
 • Mezoszinten: Hogyan érintik a kultúra-specifikus jelenségek a vállalatok határokon átnyúló tevékenységei, pl. a vállalatközi kereskedelmet, a pénzügyeket, a beruházást, a technológiatranszfert és az offshore szolgáltatásokat. Milyen mértékben érintik a kultúra-specifikus jelenségek a létező üzleti kereteket, mikor ázsiai partnerrel dolgoznak, illetve ázsiai kontextusban működnek. A kultúra-specifikus konstrukciók integrálása és a piacvezető szerep. A kultúra-specifikus jelenségek és normák hatása az alkalmazottak menedzselésében.
 • Mikroszinten: A kultúra-specifikus konstrukciók hatásai a vállalatok nemzetköziesedéséhez kapcsolódó menedzsmentkérdésekre. A kultúra-specifikus konstrukciók hatása a nemzetközi márkamenedzsmentre. Hogyan érintik a kultúra-specifikus jelenségek a fogyasztói magatartást vagy alkalmazotti viselkedést az ázsiai piacokon?

További információ az Elsevier Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF SELLING különszáma: Sales Training

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. szeptember 1.

Empirikus, gyakorlati alkalmazásokat bemutató, illetve pedagógiai tanulmányokat várnak, melyek jelentősen hozzájárulnak a téma megértéséhez. A témák többek között:

 • Az értékesítési tréningek szükségleteinek és a tréningcélok felmérését szolgáló módszerek
 • A legjellemzőbb értékesítési tréningcélok a mai eladószemélyzet esetén
 • A trénerek és a tréninghelyszínek kiválasztása
 • Értékesítésitréning-módszerek (pl. osztálytermi, online, munka közbeni, viselkedési szimulációk, önirányított tanulás stb.)
 • Az olyan új technológiák szerepe az értékesítési tréningben, mint a virtuális valóság, kiterjesztett valóság, mesterséges intelligencia
 • Az értékesítési tréningek utókövetésének hasznossága és hatékonysága
 • A különféleképp tanulók (pl. generációk) tanulását támogató módszerek
 • Az értékesítési tréningek hatékonyságának meghatározása
 • Az értékesítési tréningek etikai és jogi kérdései

További információ a Northern Illinois University honlapján

 

JOURNAL OF MACROMARKETING különszáma: Macromarketing Responses to a Changing Climate

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. július 31.

Eredeti, marketingre, makroszintű jelenségekre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, a kárenyhítés és a sérülékenység megbecslésére fókuszáló transz- és multidiszciplináris megközelítést alkalmazó tanulmányokat várnak. A lehetséges témák (többek között):

 • Piaci kudarcok és válaszok diagnózisa – szén-dioxid-adó, szén-dioid-kereskedelem, politikai beavatkozások
 • Az éghajlatváltozás makrotársadalmi hatásainak felmérése – egyenlőtlenség, sérülékeny közösségek, nemi és poszt-gyarmati perspektívák, etika és moralitás
 • A marketing és a társadalmi rendszerek adaptálása – nemlineáris rendszerek perspektívái, komplexitás és a változás evolucionáris dinamikái, társadalmi szükségletek kielégítése, szervezeti és intézményi dinamikák
 • A lemondás gyakorlása – a fogyasztó szerepének makroperspektívái a túlfogyasztás megszüntetésében
 • A helyreállítás megvalósítása és a rendszerellenállás – fenntarthatóság-orientált innováció

További információ a Sage Kiadó honlapján.

 

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS különszáma: Business Ethics in the Era of Artificial Intelligence

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.

A mesterséges intelligencia az egyik legnépszerűbb téma számos tudományterületen, ipari szektorban és vállalati funkcióban, és nagymértékben befolyásolja az egész társadalmat. Míg sokan először a számítási, szervezeti vagy technológiai témákra gondolnak a mesterséges intelligencia kapcsán, sok etikai dimenzió is létezik, melyeket szükséges elemezni, megvitatni, illetve válaszolni azokra.

További információ a Springer Kiadó honlapján.

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Using shaping-strategies to thrive in the age of disruption

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.

A különszám mind elméleti, mind empirikus tanulmányokat megjelentet, amelyek a témába vának. A lehetséges témák többek között:

 • A rendszerszintű fenntarthatóság fejlesztése shaping-stratégiákkal
 • A hálózatok/ökoszisztémák/stratégiai hálók és a shaping-stratégiák
 • A vállalati társadalmi felelősségvállalás és a vállalati stratégia integrálása
 • A szereplők mobilizálása az értékteremtő rendszerekben
 • Shaping-stratégiák: előfeltételek, elemek és eredmények
 • A shaping stratégiákban értéket teremtő tényezők (technológia / nem-humán szereplők, kollektív cselekvés / együttműködés, időzítés / időtartam / az idő szerepe, hatalom).
 • Az együttműködés stratégiáinak szerepe az értékteremtő rendszerek alakításában
 • A shaping stratégiák sötét oldala

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

                                                                     

JOURNAL OF MARKETING MANAGEMENT különszáma: Deromanticising the market: Advances in Consumer Culture Theory

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. október 1.

Elméleti és empirikus elemzéseket várnak, amelyek új paradigmákat, új nyelvezetet és új perspektívákat kínálnak, melyek revitalizálják és újragondolják a fogyasztói kultúra elméletet (Consumer Culture Theory – CCT), hogy az empirikus kutatók ne feltételezzék azt kritika nélkül, hogy a jelenlegi liberális kapitalizmus már befejeződött. A lehetséges témák többek között:

 • A középosztály marketingelméletén és fogyasztói kutatásán túlmutató gondolatok
 • A kapitalista realizmus meséi
 • Marketing és fogyasztói társadalom tágabb társadalmi és történelmi kontextusban
 • A fogyasztás ideológiája és politikai gazdaságtana
 • A piac utáni világok definiálása és elmélete
 • A marketing sötét oldala
 • Egyenlőtlenség és halál egy fogyasztás-vezérelt gazdaságban

További információ a Westburn Publishers kiadó honlapján

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: The Contemporary Face of Word-Of-Mouth in B2B Contexts: New Technologies, Practices and Challenges

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.

A különszám többek között a következő témákban várja a tanulmányokat:

Mik az előnyei és hátrányai illetve a különbségek a szájreklám hagyományos (személyes) és digitális eszközei között? Mi a legfontosabb oka annak, hogy valaki pozitív/negatív szájreklámot folytat B2B tranzakciók kapcsán? Hogyan kell a vállalatoknak reagálniuk a pozitív és negatív szájreklámra? Milyen a hatékonysága a szájreklám különböző mechanizmusainak (pl. kattintás, kommentek, videó, megosztás, bejelölés, hashtagek)? Mi a sikeres vírusmarketing feltételei és stratégiái B2B kapcsolatokban? Milyen hatékony az influenszermarketing B2B kontextusban?

Különféle módszertani megközelítések lehetségesek, illetve elméleti tanulmányokat is várnak.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING különszáma: Marketing Financial Services in sub-Saharan Africa

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. július 31.

A különszámba a következő témákban várnak tanulmányokat (többek között):

A szub-szaharai afrikai (SSA) fogyasztók eltérő fogyasztói attitűdjei, szükségletei, magatartása és felfogása a pénzügyi szolgáltatások piacán. Az SSA fogyasztók számára vonzó értékajánlatok, melyek végül hozzájárulnak a jólét növeléséhez és a szegénység elleni küzdelemhez Afrikában. A hagyományos és nem hagyományos pénzügyi szolgáltatók marketingstratégiái, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy megvédjék kompetitív pozícióikat a piacon és megtartsák vevőiket vagy újakat szerezzenek. A C2C interakciókat elősegítő és hátráltató tényezők a pénzügyi szolgáltatások piacán, és annak a mértéke, hogy ezek az együttes értékteremtési folyamatok hozzájárulhatnak a jólét megteremtéshez és a hagyományos és nem hagyományos pénzügyi szolgáltatók versenyelőnyéhez. Emellett várják azokat a tanulmányokat is, melyek a pénzügyi szolgáltatások marketingjének egyéb aspektusait vizsgálják, melyek elősegítik a FinTech szerepének vagy a kihívásoknak és lehetőségeknek az SSA pénzügyi szolgáltatásainak marketingsikeréhez való hozzájárulásának megértését.

További információ az Emerald Kiadó honlapján

 

INTERNATIONAL MARKETING REVIEW különszáma: Systematic Literature Reviews in International Marketing: From the Past to the Future

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. december 31.

A különszámba szisztematikus irodalomáttekintést várnak különböző megközelítésekben:

 1. Terület-alapú áttekintő cikkek a nemzetközi marketingen belül
 2. Multidiszciplináris áttekintések, ahol az egyik diszciplína kapcsolódik a nemzetközi marketinghez.
 3. Módszertan-alapú éttekintések, melyek kapcsolódnak a nemzetközi marketing kutatásához.
 4. Elméleti alapú áttekintések, melyek kapcsolódnak a nemzetközi marketing kutatásához.

A lehetséges témakörök többek között:

 • Nemzetközi piacra lépési módok: nemzetközi összeolvadások és felvásárlások, nemzetközi közös vállalatok és vevői érték, piacra lépési stratégiák.
 • Exportmarketing- és ellátásilánc-kérdések: exportstratégia, exportpiaci orientáció.
 • Nemzetközi csatornamenedzsment: nemzetközi marketingkapcsolatok, B2B kapcsolatok és kultúra.
 • Nemzetközi marketing és fogyasztói identitás: fogyasztói etnocentrizmus, származási ország, országimázs, nacionalizmus és politikai pszichológiai kérdések.
 • Kulturális megfontolások a nemzetközi marketingben: vallás és nemzetközi marketing, fogyasztói kultúra, fogyasztói akkulturáció, interkulturális szolgáltatások.
 • Nemzetközi marketingstratégia: nemzetköziesedés, szegmentáció, adaptáció/standardizáció, globalizáció.
 • Nemzetközi marketingmenedzsment: nemzetközi márkázás, nemzetközi reklámozás, új termék fejlesztése.
 • Diszciplínaközi kérdések a nemzetközi marketingben: technológia, információs rendszerek, internet of things (IoT) és nemzetközi marketing; etika és nemzetközi marketing; adatbiztonság és nemzetközi marketing; HR és nemzetközi marketing; big data és nemzetközi marketing; erőforrások, képességek, erőforrás-alapú nézet, tudás-alapú nézet és nemzetközi marketing; jogi kérdések a nemzetközi marketingben; pénzügyek és nemzetközi marketing; multinacionális vállalatok és nemzetközi marketing; vállalkozóiság és nemzetközi marketing; mikrovállalatok és nemzetközi marketing; marketing és nemzetközi társadalmi vállalkozások.

Terület-alapú interdiszciplináris témák a marketingben: közösségi média és nemzetközi marketing; társadalmi marketing és nemzetközi marketing; belső marketing kérdései a nemzetközi marketingkutatásban; kiskereskedelem és nemzetközi marketingkutatás; vevőkapcsolat-menedzsment és nemzetközi marketingkutatás; új marketingtechnológiák és multinacionális vállalatok.

Módszertan-alapú témák a nemzetközi marketingkutatásban: nemzetközi kérdőíves kutatások jó gyakorlatai; kvalitatív kutatás a nemzetközi marketingben, a big data alkalmazása és módszertani kérdései a nemzetközi marketingkutatásban, longitudinális kutatás a nemzetközi marketingben.

További információ az Emerald Kiadó honlapján

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Innovation Ecosystems

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. július 30.

A különszámba a következő témákban várnak elsősorban tanulmányokat: Ökoszisztéma-menedzsment – szükségesek-e specifikus menedzsment/marketing megközelítések?; Kutatásmódszertan/megközelítések: pl. ügynökalapú modellezés, netnográfia stb.; Ökoszisztémák vezetése (tulajdonlás, szerződések, kommunikációkontroll stb.); Mögöttes kutatási filozófiák és módszertanok: az ökoszisztémák gazdaságszociológiai dimenzióinak figyelembe vétele; Többoldalú platform-alapú ökoszisztémák mint a fő és kiegészítő termékek vásárlói közötti cserét megkönnyítő tényezők; A különböző területi és kulturális kontextusok hatása az ökoszisztémák fejlődésére; A bizalomépítés szerepe a komplex innovációs ökoszisztémákban; A platformtulajdonosok szerepe az ökoszisztémák sikerében; Az ökoszisztémák fejlődésének határai; Innovációs ökoszisztémák és vezető vállalatok; Az innovációs ökoszisztémák hozzájárulása a regionális fejlődéshez; Innovációs ökoszisztémák és új termék fejlesztése; A verseny formáinak megértése, melyek az innovációs ökoszisztémákban lépnek fel; Innovációs ökoszisztémák és réspiacok; A platform-alapú innovációs ökoszisztémák dinamikája; Ökoszisztéma-fejlődés és üzletimodell-innováció; Ökoszisztémák és a szolgáltatások együttes létrehozása; Az innovációs ökoszisztémák szerepe a szolgáltatáskutatásban. Elsősorban az empirikus tanulmányokat preferálják, akár kvalitatívak, akár kvantitatívak, de az üzleti és az ipari marketing értékének alapvető kérdéseket vizsgáló, illetve átfogó keretét nyújtó elméleti tanulmányokat is befogadják. Minden tanulmánynak tartalmaznia kell ugyanakkor a gyakorló szakemberek számára megfogalmazott következtetéseket.

További információ az Elsevier Kiadó honlapján

 

INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT különszáma: Customer Engagement Design in Industrial Innovation

A tanulmányok benyújtási határideje: 2020. július 30.

A különszám elméleti, módszertani és empirikus tanulmányokat is vár, többek között a következő témákban:

 • Milyen vállalati tevékenységek, eszközök, taktikák vagy stratégiák javítják vagy optimalizálják az ipari vásárlói elköteleződést (CE) különböző kontextusokban?
 • Melyek a kulcsfontosságú CE tervezési sikertényezők és kihívások az ipari vállalatok számára?
 • Melyek az optimális dizájnelemei egy ipari vállalat kínálatának, folyamatainak és kommunikációjának?
 • Milyen körülmények között alkalmazható vagy értékes leginkább a vásárlói co-design?
 • Hogyan válaszolnak az ipari vevők az automatizált (pl. gépitanulás-alapú) vs. személyes interakciókhoz?
 • Hogyan lehet speciális technológiákat (pl. okoseszközök, IoT-alapú eszközök) integrálni az ipari vállalat ajánlatainak/folyamatainak megtervezésébe, hogy javuljon a CE?
 • Hogyan érinti a megjelenő ipari CE a vásárlást, az eladói lojalitást vagy elköteleződést és ajánlásokat?
 • Milyen mértékben kell az ipari vállalatok CE taktikáit és stratégiáit újragondolni, áttervezni, hogy lépést tartsanak napjaink gyorsan változó piacaival?

További információ az Elsevier Kiadó honlapján