A Marketing és Kereskedelem Intézet a Gazdaságtudományi Kar egyik legfiatalabb szervezeti egysége, amely 2013. július 1-jén alakult meg. Az Intézet a Gazdaságtudományi Kar keretén belül, mint önálló oktatási és tudományos szervezeti egység működik. A Marketing és Kereskedelem Intézet küldetése olyan magas szintű oktatási, tudományos, szolgáltató és tehetséggondozó tevékenység ellátása, amely megfelel a nemzetközi és a hazai szakmai elvárásoknak.

Kutatási tapasztalatainkat folyamatosan beépítjük az oktatási tematikába, törekedve a kutatási és oktatási program minél szorosabb összekapcsolására. Az Intézet valamennyi munkatársa elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, és elhivatott abban, hogy magas szinten készítse fel a hallgatókat az elméleti és a gyakorlati feladatokra.

Az Intézetünk Facebook oldala ide kattintva elérhető

 

Kutatási tevékenységünk

 

Intézetünk az oktatási feladatok ellátása mellett küldetésének tekinti a tudomány magas szintű művelését, a tudományos kutatást és a kutatóműhely-jelleg további erősítését. Kutatási tapasztalatainkat folyamatosan beépítjük az oktatási tematikába, törekedve a kutatási és oktatási program minél szorosabb összekapcsolására.

A Marketing és Kereskedelem Intézet kutatási tevékenysége az agrár- és élelmiszeripari marketing széles körét ölelik fel. A szektorban tevékenykedő vállalkozások marketing lehetőségeinek elemzésétől kezdve egészen az élelmiszerfogyasztói magatartás alakulásáig számos területet fog át kutatási tevékenységünk.

A kutatási eredmények széles körű megismertetésének céljából az Intézet gondozza a Táplálkozásmarketing és a Tejgazdaság című szaklapokat, amelyben az Intézet, valamint a területtel foglalkozó társintézmények eredményei kerülnek megjelentetésre.

A kutatási tevékenység az akadémiai célú vizsgálatok mellett magában foglalja a gyakorlat számára végzett elemzéseket is. Ennek keretében állami szervezetek és vállalatok számára végez az Intézet felméréseket, készít stratégiai javaslatokat. Az Intézet kollégái termékfejlesztési projektekben, kommunikációs eredményesség mérésében, közösségi marketing tevékenységet megalapozó kutatásokban, valamint stratégiai javaslatok kidolgozásában vesznek részt.

 

Az Intézet főbb kutatási területei

 

 • Fogyasztói értékek, életstílus és az élelmiszerfogyasztói magatartás közötti kapcsolatok vizsgálata.
 • A funkcionális egészségvédő élelmiszerek fogyasztási szokásainak és trendjeinek vizs-gálata.
 • Az etnocentrikus fogyasztói magatartás kapcsolatának elemzése, a Hungarikum jellegű élelmiszerek piaci lehetőségeinek áttekintése.
 • A közösségi agrármarketing lehetőségeinek elemzése, amelynek keretén belül a hazai előállítású élelmiszerekhez kapcsolódó, ágazati összefogásban megvalósuló marketing tevékenységre irányuló stratégiák kialakítása, és az ezekhez kapcsolódó fogyasztói kutatások.
 • Az élelmiszer feldolgozásban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások marketing tevékenységének vizsgálata, a fejlesztési lehetőségek áttekintése. A terület részeként az élelmiszeripari innovációban rejlő lehetőségek, a fogyasztó orientált innováció területének vizsgálata.
 • Fogyasztói magatartáskutatás az élelmiszerek, kiemelten a tejtermékek és húskészítmények piacán.
 • A hazai élelmiszerágazat integrált marketingkommunikációjának vizsgálata, különös tekintettel az online marketing területére.
 • Fenntartható fogyasztás vizsgálata. Etikus fogyasztás, etikus kereskedelmi kez-deményezések. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása - helyzete, okai, kommunikációja, megjelenési formái Magyarországon. Környezettudatosság megjelenése a vállalatok működésében. A felelős üzleti magatartás értékelése fogyasztói oldalról.
 • Marketing az egészségügyben, pénzintézeti marketing, marketingetikai kérdések, újszerű marketing kommunikációs formák.
 • Üzleti tervezés és kontrolling a kisvállalatoknál, menedzsment folyamatának elmélete és gyakorlata.
 • A kis- és középvállalkozások piacorientációja, marketing tevékenysége; a márkaérték-menedzsment, és a fogyasztói magatartás egyes kérdéskörei.
 • A jóléti államok krízise és reformja, a személyiség és a képességek szerepe az egyetemi sikerességben, az információs aszimmetria szerepe a felsőoktatási marketingben.
 • Fenntartható fogyasztás, továbbá az ifjúságkutatás és a marketing lehetőségei ezen a területen az élelmiszeriparban.

 

Az Intézet által kiadott könyvek

 

Szakály Zoltán — Szente Viktória: Agrártermékek közvetlen értékesítése, marketingje. Szaktudás Kiadó Ház Zrt. 2012.

Szakály Zoltán — Polereczki Zsolt: Marketing Activity of Hungarian SMEs working in the Food Industry: Focusing on the dairy and meat processing industries. Lambert Academic Publishing, 2012.

Szakály Zoltán: Táplálkozásmarketing, Mezőgazda Kiadó, 2011.

Szakály Zoltán — Pallóné Kisérdi Imola — Nábrádi András: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán. Kaposvári Egyetem GTK, 2010.

 

Konferenciák az MKI szervezésében

 

Az Intézet minden évben megszervezi a Nemzetközi Táplálkozásmarketing Konferenciát, ahol többek között dietetikusok, élelmiszermarketing szakemberek, orvosok és marketingkutatók tartanak színvonalas előadásokat. A témakör népszerűségét jelzi, hogy 2011-ben kiadásra került a Táplálkozásmarketing szakkönyv, amely elnyerte a Magyar Táplálkozástudományi Társaság nívódíját. A konferencia hallgatóságában minden évben képviseltetik magukat, az egyetemek kutatói és oktatói mellett, a vállalatok, a minisztériumok, az orvosok, a dietetikusok, a terméktanácsok és a közvetítő szervezetek, valamint a szakmai sajtó képviselői.

A konferencia honlapja: http://taplalkozasmarketing.hu/ 

 

Élelmiszer Marketing Klub

 

2014 tavaszán a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán egy marketing óra keretében tartott gyakorlat hallgatói arra jutottak, hogy érdemes lenne a tanóra keretein kívül is foglalkozni az élelmiszeripari marketing témakörével. Ez a hallgatói csapat lett az alapja az Élelmiszer Marketing Klubnak. A klub célja, hogy gyakorlati szakemberek bevonásával az élelmiszeripari cégek marketing tevékenységének aktualitásait közelebb vigye a hallgatókhoz. A klub működése a hallgatók oktatási időszakához illeszkedve működik, jellemzően havonta, másfél havonta egy-egy előadással.

A kezdeményezés lényege, hogy a Klub teljesen a hallgatók elvárásaihoz igyekszik alkalmazkodni. Az Élelmiszer Marketing Klub alapját jelentő hallgatói csapat állítja össze az előadások témaköreit, ők döntik el, hogy melyek lennének azok a témakörök, amelyek számukra a leginkább érdekesek lehetnek. Vázolt elképzelések alapján a GTK Marketing és Kereskedelem Intézetének kollégái segítenek a konkrét téma, és az ahhoz illeszkedő, elismert szakember kiválasztásában. A Klub előadásai elsősorban a GTK hallgatóit célozzák, de az elmúlt időszakban egyre több, más karokról érkező hallgató is részt vett a rendezvényeken

Az Élelmiszer Marketing Klub Facebook oldala ide kattintva elérhető

 

Vállalati partnereink

 

 • Fornetti
 • Gyulahús Kft.
 • Havita-Tész Szövetkezet
 • Kométa
 • Univer
 • MasterGood

 

A Marketing és Kereskedelem Intézet vezetője:           

 Prof. Dr. Szakály Zoltán

egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes

E-mail: szakaly.zoltan@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei: 

 • felelős marketing
 • innováció és marketing
 • közösségi agrármarketing
 • élelmiszerfogyasztói magatartás
 • táplálkozásmarketing
 • funkcionális élelmiszerek marketingje

 Főbb oktatott tárgyai: 

 • Marketing alapjai
 • Marketing menedzsment
 • Élelmiszergazdasági marketing

 

Intézeti adminisztrátor: Szarvasné Kádár Renáta

E-mail: kadar.renata@econ.unideb.hu

  

Munkatársaink:

 

Prof. Dr. Lehota József

egyetemi tanár

Email: lehota.jozsef@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területe: az élelmiszerfogyasztói magatartás, különös tekintettel az észlelt fogyasztói kockázatokra, az élelmiszergazdasági vállalatok szervezeti piaci magatartása, valamint a fenntarthatósági élelmiszergazdasági marketing

Oktatott tárgy: Marketing menedzsment

 

Dr. Polereczki Zsolt

adjunktus

Email: polereczki.zsolt@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területe: a hazai élelmiszeriparban működő kis- és középvállalkozások marketingtevékenységének, piacorientációjának valamint innovációs tevékenységének vizsgálata, az élelmiszerfogyasztói magatartás trendek elemzése

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Marketingtervezés és – elemzés
 • Marketing

 

Dr. Csapóné Dr. Riskó Tünde

adjunktus

Email: risko.tunde@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei: 

 • (felső) oktatás - munkaerőpiac kapcsolata
 • tudatos/ felelős/ fenntartható fogyasztás
 • vállalatok társadalmi felelősségvállalása
 • külkereskedelem

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Nemzetközi üzleti kapcsolatok
 • Külkereskedelmi technika
 • A CSR alapjai
 • Kereskedelem etikája
 • CSR a gyakorlatban
 • Business Etiquette and Protocol

 

Dr. Hernádi László 

adjunktus

Email: hernadi.laszlo@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei: 

 • üzleti tervezés és kontrolling a kisvállalatoknál
 • menedzsment folyamatának elmélete és gyakorlata
 • marketing stratégia

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Árpolitika a marketingben
 • Kereskedelmi áruismeret
 • Kereskedelemtan és tőzsdeismeretek
 • Kis- és közepes vállalkozások menedzsmentje 

 

Dr. Kontor Enikő

adjunktus

Email: kontor.eniko@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei: 

 • a kis- és középvállalkozások piacorientációja, marketing tevékenysége
 • a márkaérték-menedzsment, és a fogyasztói magatartás egyes kérdéskörei
 • egészségügyi marketing, élelmiszermarketing

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Fogyasztói magatartás
 • Marketing
 • Marketing menedzsment

 

Dr. Kiss Marietta

adjunktus

Email: kiss.marietta@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei: 

 • a jóléti államok krízise és reformja
 • a személyiség és a képességek szerepe az egyetemi sikerességben
 • az információs aszimmetria szerepe a felsőoktatási marketingben
 • az organikus címke szerepe a fogyasztói magatartásban

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Szolgáltatásmarketing
 • Település és térségmarketing
 • Marketing
 • Haladó nemzetközi marketing
 • Nemzetközi marketing
 • Marketing menedzsment

 

Dr. Soós Mihály

tanársegéd

Email: soos.mihaly@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területe: az élelmiszer-fogyasztói magatartás és a testtömeg-menedzselés összefüggéseinek vizsgálata.

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Marketingkutatás
 • Marketingkommunikáció
 • Marketing alapjai
 • Termék- és márkamenedzsment

 

Nábrádi Zsófia Ildikó

ügyvivő-szakértő

Email: nabradi.zsofia.ildiko@med.unideb.hu

Főbb kutatási területe: marketing és pszichológia

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Autogén tréning
 • Marketing alapjai szeminárium

 

Fehér András

ügyvivő-szakértő

Email: feher.andras@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területe: az online marketing megítélése és lehetőségei a hazai élelmiszergazdaságban, különös tekintettel a tej - és hússzektorra.

Főbb oktatott tárgyai:

 • Online marketing
 • Marketing menedzsment szeminárium
 • Marketing alapjai

 

Bakosné Kiss Virág

ügyvivő-szakértő

Email: kiss.virag.agnes@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területe: tudatos fogyasztás (egészségtudatosság, környezettudatosság), továbbá az ifjúságkutatások és a marketing összekapcsolásának lehetőségei az élelmiszer fogyasztói magatartásban

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Marketing alapjai
 • Marketingtervezés és – elemzés szemináriumok 

 

Szűcs Imre

PhD hallgató

Email: szucs.imre@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területe: a közösségi marketing alapú rövid ellátási láncok

Oktatott tárgy: Marketing alapjai szemináriumok

 

Széles Árpád

PhD hallgató

Email: szeles.arpad@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei: 

 • online marketing
 • Y generáció

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Marketing alapjai
 • Marketing tervezés,- elemzés szemináriumok 

 

Jasák Helga

PhD hallgató

Email: jasak.helga@econ.unideb.hu

Főbb kutatási területei: az életstílus, az egészség-magatartás és az élelmiszerfogyasztási szokások közötti össze-függések vizsgálata 

Főbb oktatott tárgyai: 

 • Marketing alapjai szeminárium
 • Település és térségmarketing szeminárium